Peter Vermaat vertelt Titus Brandsma

 

 

   Op 27 maart 2007 hadden wij  een   
    buitengewoon  boeiende middag
    met Peter Vermaat. Op een uitzon-
    derlijke wijze bracht hij het leven
    van Titus Brabdsma in beeld.
    Hij kon alle rollen vertolken en benut-
    te in zijn solo-optreden enkel een-
    voudige aanduidingen.
    Hij is gefascineerd door de grote vra-
    gen en de kleine verhalen in het
    menselijk bestaan. Op zijn eigen
    manier geeft hij daar vorm aan.
    In deze voorstelling is dat een bijna
    liturgisch docudrama geworden.

 4

   De titel van zijn
   theatrale vertelling:
  
  Titus, held of heilige
?
   In een 
voorstelling van een
   kleine twee uur vertelt Peter
   Vermaat het levensverhaal
   van deze bewogen   
   religieus

  

 Titus werd in 1881 als
  Anno Sjoerd geboren, op
  een boerderij in Ugokloos-
  ter (bij Bolsward).
  Als elfjarig jochie ging hij
  naar het klein-seminarie
  van de franciscanen in
  Megen, om daarna als
  zeventienjarige zich aan  
  te sluiten bij de karmelie-
  ten. Daar nam hij de
  kloosternaam Titus aan.
  Na zijn priesterwijding
  studeerde hij in Rome,
  promoveerde in de wijs-
  begeerte en werd uitein-
  delijk hoogleraar in Nijme-
  gen. Daar hield hij zich
  niet alleen bezig met de
  wijsbegeerte, maar nog
  meer met de mystiek

 

  Hij was gefascineerd door Teresa van
  Avila. Als filosoof en kenner van de
  mystiek peilde hij de diepten van het
  menselijk hart. Daarnaast bleef hij  
  oog hebben voor mensen om hem heen
  en deed hij veel journalistiek werk.
  Toen ons land werd bezet door de 
  Duitsers kwam Titus met hen in con-
  flict. De directe aanleiding tot zijn arres-
  tatie was zijn actie om dagbladen te
  bewegen geen artikelen en adverten-
  ties van de NSB op te nemen.
  Acht weken zat hij in een cel in Scheve-
  ningen. Daarna in het politie doorgangs-
  kamp in Amersfoort, opnieuw in 
  Scheveningen, vervolgens in Kleef, om
  te sterven in Dachau. Hij is op zondag
  26 juli 1942 in Dachau  met een injectie
  om het leven gebracht.
  Zijn leven werd ons heel realistisch aan-
  schouwelijk gemaakt. Het bleef nog
  lang stil, zó waren we onder de indruk.