Slotbrief generaal kapittel,

 

Aan het slot van ons generaal kapittel sturen we jullie een vreugdevolle groet uit Curitiba en danken hartelijk voor de vele tekenen van verbondenheid, die ons dagelijks gesterkt hebben. Wij voelden ons door jullie gebed gedragen, zodat we in een sfeer van openheid en wederzijdse waardering konden werken en tot uitwisseling konden komen. In onze dagelijkse gebedstijden ervoeren we de verscheidenheid van culturen en de pluriformiteit ons tot God te kunnen richten.
 
Onze “Horizon” van 2005, de woorden uit de bijbel en het thema:
 
“God nodigt ons uit in het leerlingschap van gelijken,
in gemeenschap met de gehele schepping,
het leven opnieuw vorm te geven als ruimte voor verandering en bevrijding”
brachten ons in een goed kapittelproces.
 
In alle berichten werd de wens duidelijk onze “Horizon” te verdiepen.
 
“Wij, vrouwen, zusters van de Goddelijke Voorzienigheid,
willen in leerlingenschap van gelijken leven in navolging van Jezus,
in verbondenheid met de hele schepping,
op weg naar de realisering van het Rijk Gods, dat hier en nu onder ons is”.
 
In de persoonlijke en gemeenschappelijke reflectie kwamen we tot de overtuiging, dat “Leerlingenschap in navolging van Jezus een onomkeerbare optie” is, zodat wij in vertrouwen onze “Horizon” voor de jaren 2010 – 2015 konden bevestigen.
Het leerlingschap van gelijken in navolging van Jezus is de weg en uitdrukking van het Rijk Gods, waarin het leven als waarde centraal staat. Dit komt tot uiting in het beeld van het zaad, dat in iedere persoon, op iedere plaats, in elke cultuur, in iedere religie en in elke situatie beschikbaar is en groeien kan (Mc. 4, 26-32).
 
Onze verdere thema’s: ”Vorming”, “Spiritualiteit”, “Missie/zending”, “Planetair bewustzijn” en “Structuur” staan in verbinding met de “Horizon”, met het leerlingschap van gelijken en ook met elkaar.
De ingezonden stukken aan het generaal kapittel gericht, werden in de bovengenoemde thema’s verwerkt.
Daarbij hielp ons de goede sfeer onder elkaar en de hulp van de begeleiding. In ons zoeken speurden we de werking van de Hl. Geest en het ondersteunende gebed van alle zusters.
Op een later tijdstip zullen we met elkaar intensiever over de ervaringen en gegevens van ons kapittel 2010 kunnen uitwisselen.
 
Voor de keuze van het generaal coördinatieteam hebben we ons gedurende twee dagen in stilte, gebed en dialoog op de dag van de keuze voorbereid. In een geestelijk onderscheidingsproces werden namen genoemd en teams voorgesteld. Iedere genoemde kandidaat kon daartoe stelling nemen. Dit gebeurde met achting en respect voor de waardigheid van iedere afzonderlijke medezuster.
 
Op 30 januari 2010 kozen we:
zr. Lurdes Luke (generaal coördinatrice)
zr. Ursula Kuhlmann (plaatsvervangster)
zr. Ines Pretto, zr. Lydia Liong, zr. Sandra Roaris.
 
Wij danken hen, dat zij zich in vertrouwen op Gods Voorzienigheid en met ons allen, in navolging van Jezus, op weg begeven tot het realiseren van het Rijk Gods.
 
Op deze plaats danken we ook zr.Leni Stahl en zr. Teresa N.A. Wongso Soehardjo, die liefdevol, met grote verantwoordelijkheid en trouw aan onze congregatie hun dienst hebben bewezen.
Tijdens het kapittel werd zr.Leni Stahl als generale econome benoemd. Zij zal ook de regio Malawi begeleiden, samen met een lid uit het coördinatieteam.
Wij willen ook bijzonder zr. Veronique Henderson bedanken, die bijna 10 jaar met liefde en vreugde de dienst als generale econome heeft uitgeoefend.
 
Graag willen wij allen bedanken, die ons op onze kapittelweg hebben begeleid: onze medezusters en medewerkers/sters in het provincialaat hier in Curitiba, die het kapittel organisatorisch en ruimtelijk hebben voorbereid, ons liefdevol verzorgd hebben en met verrassingen verblijd; onze gespreksleiding en spirituele begeleiding en alle tolken, onze notulisten en secretaressen/secretarissen en de zusters van de technische begeleiding, evenals allen, die in de commissies hebben meegewerkt.
 
Als wij onze weg nu vervolgen, willen we in geloof aan Gods Voorzienigheid “Hoop hebben, hoop zijn, hoop geven”.
 
Met een feestelijke Eucharistieviering als dank werd ons generaal kapittel beëindigd, waaraan weer veel medezusters en andere gasten uit Latijns-Amerika hebben deelgenomen.
 
In dankbare verbondenheid groeten wij u allen heel hartelijk,
 
De kapittelleden