ECHOS BIJ DE SLUITING VAN HET JUBILEUMJAAR

 


Het generaal bestuur stuurde een feestwens voor 3 november met de volgende tekst:
Een jaar lang, evenals op andere momenten van ons leven, spiegelden wij ons aan de houdingen van de anonieme vrouw uit Lucas 15, 8-10,
vrouw - die zinnebeeld is voor het Rijk Gods
vrouw - die licht is
vrouw - die authentiek is
vrouw – die initiatieven neemt
vrouw - die op zoek blijft
vrouw - die ontmoeting zoekt
vrouw – die viert!
Zoals jij, hebben we een gave, een schat geërfd, met als doel deze ten gunste van het leven in te zetten. Wij zijn erfgenamen van een onvergelijkbaar rijk en vruchtbaar charisma: “Door Jezus Christus gezonden, moeten wij voor de mensen, vooral de armen getuigen van christelijke hoop en liefde van de Vader”. (Const. Nr.1)
Op de afbeelding van Cláudio Pastro zien we een vrouw met “tweesnijdend zwaard”. Moge Gods Woord zo ook tot de diepte van ons leven als zuster van de Goddelijke Voorzienigheid doordringen.

In het kader van het jubileumjaar kwam
van 25 oktober tot 4 november een internationale groep zusters, 2 zusters uit iedere provincie en regio, samen in Munster om in de sporen van de stichter de geschiedenis van onze congregatie van dichtbij mee te maken. Ze gingen met elkaar in dialoog, wisselden hun ervaringen uit - opgedaan in eigen provincie/regio en brachten hun meegebracht symbool, als gevonden drachme, in.
 

 

 


Internationale bijeenkomst in het provincialaat, Münster
Onder het Thema: “Verheugt u met mij” kwamen ze samen om de Eucharistie te vieren met verschillende culturen, met muziek, zang, dans, lichtprocessie en gebed waarin de verscheidenheid van taal en cultuur tot uitdrukking kwam en waar vreugde merkbaar was.
De groep deelneemsters van de internationale bijeenkomst presenteerde zich nadien. Hiermee  kwamen enkele markante punten van de verscheidenheid van  provincies/regio’s tot uitdrukking.
- In Malawi leven 25 zusters met 4 novicen, 6 postulanten en 5 vrouwen die binnenkort opgenomen zullen worden.
- Bij de voorstelling van de afzonderlijke leden van Latijns-Amerika kwam naar voren dat de gezinnen waaruit de zusters afkomstig zijn verschillende wortels hebben: Afrika, Bolivia, Italië, India, Duitsland, en Portugal.
- Met een dans uit Java werd de vreugde van de teruggevonden drachme tot uitdrukking gebracht.

De bijeenkomst eindigde met een gemeenschappelijke maaltijd en intensieve gesprekken. In de namiddag werd een bezoek gebracht aan het mortuarium op het kerkhof bij het Vorsehungskloster. Het was een gelegenheid om de zusters te gedenken die in de loop van het feestjaar waren gestorven. Voor hen werd een lichtje aangestoken en tevens werden de overleden missionarissen herdacht met een witte roos.

 

 

 

 

 

 

 

In vreugde samenzijn!’
Op 31 oktober bracht de internationale groep zusters, in verband met ons 175-jarig bestaan een bezoek aan de Nederlandse Communiteit, om te beginnen in Blerick, waar Jacqueline als communiteitsleidster had gezorgd voor koffie met speciale gebakjes  waarop ‘175 jaar’ vermeld stond. Heel toepasselijk. Omdat niet alle zusters in Blerick aanwezig konden zijn en we toch graag alle zusters erbij wilden betrekken, hebben we dit gedaan aan de hand van een symbool: een kleurig, sprankelend boeket. Iedere bloem vertegenwoordigt een zuster. Iedere bloem (zuster) is belangrijk, oud of jong, hoe verschillend we ook zijn. Geen enkele zuster kunnen we missen.
Samen vormen we een kleurig, levendig boeket (gemeenschap). We voelen ons sterk met elkaar verbonden. Tot slot werd aan iedere gast een zakje met zaad gegeven, om daar waar ze werkzaam zijn het uit te zaaien en zo het leven uit de Nederlandse Communiteit door te geven want het leven is de moeite waard, ook als we ouder zijn!
Rond 15.00 uur arriveerden de zusters in Boxmeer waar ze ook weer allerhartelijkst ontvangen werden en met de nodige tolken tot goede kennismakingsgesprekken kwamen.


Viering van het 175-jarig bestaan in Mauritzkinderheim in Münster

Een samenkomst van vieren en zich verheugen bij de wieg van onze congregatie.
De gezegende bodem die ook vandaag nog het leven van kinderen, opgroeiende jeugd in risicosituaties opneemt, verdedigt en vormt. Hoogtepunt van de feestelijkheid was de Eucharistieviering met de zusters, kinderen, medewerkers/sters, leden van het directiebestuur en vrienden. Met een trommelkorps van kinderen en leidsters werden we verwelkomd. Het thema de “zoekende vrouw”, (Lk. 15, 8-10) met wie we een heel jaar onderweg waren, liep als een rode draad door de hele viering heen. Een afgevaardigde van iedere provincie had een symbool meegebracht dat kort toegelicht in het midden van de zaal op een keurig uitgespreide doek werd neergelegd. De Nederlandse communiteit had een herfstkrans. “We leven allemaal in de herfst van ons leven, waar de kleuren niet ontbreken. We zijn en blijven nationaal en internationaal verbonden”.
Na het middageten bezochten we op het kerkhof St. Mauritz het graf van Franz Spiegel, een vriend en medewerker van Eduard Michelis en in de Mauritzkirche baden we aan de doopvont, waar Eduard Michelis gedoopt werd. Bij deze gelegenheid en op deze gezegende  plek startten we ons gezamenlijk project: “Internationaal netwerk van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid ter verdediging van het leven”, dat we onder de bescherming van onze stichter Eduard Michelis hebben gesteld.

Open deur in Jakarta, Indonesië.
In verband met het 175-jarig feest hebben de communiteiten in Jakarta de communicanten van dit jaar en de misdienettes uitgenodigd dit feest met hen te vieren maar ook om roepingen voor het religieus leven te laten ontwaken. Ze werden geïnformeerd over de ontstaansgeschiedenis  van de provincie vanuit Nederland en over de huidige projecten die de zusters in Indonesië hebben.

 Verheugende berichten uit de regio Malawi, Afrika

Op 3 november 2017, een historische dag vanwege de 175-jarige herdenking van de stichting van de congregatie, ondernamen enkele jonge vrouwen de stap tot opname in het vormingsproces van de congregatie.
In het Noviciaat in Natipili werden 6 zusters opgenomen in het noviciaat.
In het vormingshuis in Muona begonnen 5 vrouwen hun religieuze vorming als  postulante. Er heerst blijdschap over de moed en de getuigenis door het ja-woord van deze jonge vrouwen. Moge de zegen van de Drie-eenheid  hen begeleiden op hun verdere levensweg


De feestelijke viering in de provincie Curitiba, Brazilië
Op 3 november vierde de Drievuldigheidsprovincie met grote vreugde het jubileum van 175 jaar. Bij het aanbreken van de dag verzamelden de zusters zich voor de Lauden in de kapel. Daarna was er vuurwerk, klokkengelui en een feestelijk ontbijt. Om 10 uur kwam een groot aantal zusters vanuit andere communiteiten, de lekengemeenschap ‘Boden van de Voorzienigheid’, uitgetreden zusters, medewerkers/sters en bevriende priesters voor de Eucharistie samen. In het welkomstwoord van zr. Rita Maria benadrukte ze dat het uitgezaaide zaad zijn vruchten had voortgebracht. De 4 continenten waarin deze provincie vertegenwoordigd is, werden herdacht en dit bracht de diepe verbondenheid met de zusters in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Europa tot uitdrukking.
Symbolisch gezien was het geheel een groot beeld, ingevlochten in gelukwensen en vreugde bij zo’n belangrijke gebeurtenis. Het vertrouwen van zoveel zusters in al die jaren en hun overgave aan de Heer liet iedereen echt van dit jubileum genieten.

Het jubileumfeest in de provincie Porto Alegre, Brazilië 

Al vóór het feest van 3 november hebben we in alle communiteiten een tridüum gehouden waarbij het materiaal gebruikt werd over de vrouw met haar verloren drachme. 
De stichtingsdag werd in alle communiteiten, 

 

 

 basisgemeenschappen en parochies met het volk gevierd.  Dit was een goede gelegenheid om een getuigenis te geven van Gods liefde in ons leven en in de geschiedenis van onze congregatie. De “Boden van de Goddelijke Voorzienigheid” (lekenbeweging)  namen ook deel aan dit feest. Zij uitten hun waardering daarover dat zij aan ons http://www.vorsehungsschwestern.de/typo3temp/_processed_/csm_Bild-1Manaus_e9a33b67a2.jpgcharisma en spiritualiteit van de congregatie mochten deelnemen.

In alle ziekenhuizen van de provincie werd de dag met een feestelijke Eucharistieviering en met huldigingen gevierd. Een medewerkster van het ziekenhuis uitte zich als volgt: “Onze waardering voor alle zusters die hun zending volbracht hebben en ons zijn voorgegaan. Proficiat voor degenen die verder gaan in hun zending om voor de noodlijdenden een waardig leven mogelijk te maken. Het is een geschiedenis waarin de oorsprong van spiritualiteit en naastenliefde ligt die volgens de leer van de stichter trouw beleefd wordt. Dit onvermoeibaar werk strekt zich nog uit in deze tijd. Wij willen al het mogelijke doen opdat het voor altijd verder gaat”.