Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
 

spacer   spacer
     
Bestuurskeuze generaal coŲrdinatieteam
 

Curitiba, 27 januari 2015

 
Met grote vreugde kunnen we het nieuwe coördinatieteam van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid voor de komende 5 jaren bekend maken.

  

Van links naar rechts:
           Z
uster Maria Rita Xavier Mendes
           Zuster Marian Ambrósio - voorzitster
           Zuster Lúcia Weiler
           Zuster Lydia Liong - vice-voorzitster
           Zuster Ursula Kuhlmann

Een grote en belangrijke taak wordt hun toevertrouwd. Bidden we voor hen en vragen we om Gods zegen, zodat zij zich door Gods Voorzienigheid ondersteund en beschermd mogen voelen.

Voor de komende bestuursperiode 2015 tot 2020
kregen ze een herschreven horizon mee:

Onze horizon is Jezus Christus.
Als zijn leerlingen kiezen wij voor profetisch leven,
grensoverschrijdend, levendige relaties onderhoudend,
opkomend en zorgdragend voor het leven.
"Wij zijn getuigen van Gods Voorzienigheid."

 

 

 
 
Generaal kapittel,derde week in Curitiba
 

Nadat de gedelegeerden van het generaal kapittel in Curitiba op zondag genoten hadden van rust, ontspanning, bezinning of een bezoekje aan de markt, werd op maandagmorgen om 8.15 uur het werk weer hervat.

 De berichten van het generale coördinatieteam, het economisch team, alsook de bewerkte  documenten van de voorbije week waren het uitgangspunt van een groepswerk met de thema’s spiritualiteit, communiteit en zending.

De agendacommissie leidde ons op een methodisch geschikte wijze door de volgende dagen. In taalgroepen: Portugees, Engels, Duits en Indonesisch, gemengde groepen en ook in plenum, lieten ze ons de voor het kapittel en het voortgezette  proces noodzakelijke thema’s vaststellen en omschrijven. Vragen met betrekking tot vorming, de eerste vorming van religieuzen, vragen aangaande structuur en organisatie en nog veel meer specifieke aangelegenheden ten aanzien van  het religieuze leven werden besproken.

In een volgende stap werden de behandelde thema’s met het oog op nieuwe besluiten uitvoerig besproken. Deze besluiten moeten na goedkeuring door de gedelegeerden van het kapittel 2015 het beleid van de congregatie voor de volgende vijf jaar vormen.

Tijden van stilte en meditatie onderbraken van tijd tot tijd het werkproces, om steeds opnieuw vanuit een onafhankelijke, bewuste houding de volgende stap te kunnen zetten.

De zakelijke en bindende adviezen van zr. Annette en de weloverwogen en doelgerichte leiding van zr. Sandra Maira en broeder Irio droegen wezenlijk bij aan een geslaagde werkweek.

De donderdagavond stond in het teken van gemeenschappelijke ontspanning. Door vermakelijke, amusante voordrachten probeerden de deelnemers uit de verschillen-de continenten de internationaliteit uit te beelden. Met dans en wijn werd er tot laat in de avond gevierd.

Op zaterdagmiddag werd in het bos naast het provincialaat in Curitiba een traditioneel "Churrasco", een typisch Braziliaanse  barbecue, georganiseerd. Met speciale Braziliaanse gerechten en dranken genoten we van enige onbezorgde uren met zonneschijn.

De komende week zal het keuzeproces voor het nieuwe generale coördinatieteam plaats vinden. Op zondagmiddag zal een inleiding op dit proces starten. In de komende week zullen wij over het verloop van de keuze berichten.

 

 

 

 

 
 
Generaal kapittel, tweede week in Curitiba
 

Wij zijn op 10 januari met een feestelijke Eucharistieviering begonnen. In het openingswoord van zr. Lurdes Luke, generale overste, herinnerde zij aan de woorden van onze paus Franciscus in verband met het Jaar van het Godgewijde leven: ”De huidige tijd en de eigen roeping, uitgaande volgens het evangelie, met passie te leven en de wereld getuigenis te geven van de navolging van Jezus Christus”.

Aan deze openingsviering van ons 28-ste generaal kapittel namen veel zusters uit de provincies/ regio van Latijns- Amerika deel. Het was een belangrijk moment met veel ontmoetingen en uitwisselingen, wat ten goede komt aan de versterking van onze internationaliteit. Vreugde was het gevoel dat door de zusters en vrienden die met ons vierden, op verschillende manieren tot uitdrukking  werd gebracht.

De eerste dagen doorliepen we een proces van integratie en bewustwording in het licht van Gods woord. Onze gespreksleidster, Annette Havenne ISM,  ging uit van drie  teksten: Genesis 21, 14-19 ; Hagar en de geschiedenis aan de Bron: Lukas 24, 13-31; de Emmaüsgangers: Matheus 6, 25-34  “Van verlangen naar de diepste wens”. Deze verhelderende woorden waren voor ons een hulp  bij het inkeren in onszelf en om ons goed op ons kapittel voor te bereiden.

 

Het generaal bestuur sloot daarbij aan met hun bericht over de ambtsperiode 2010 tot 2015. Wij hadden de gelegenheid ons door deze rijke mededeling met beelden uit het leven en de zending van onze zusters in de verschillende realiteiten, waarin wij vertegenwoordigd zijn, de weg van 5 jaren in herinnering te roepen. Belangrijk was de grote beweging waar te nemen van het leven en de zending van de congregatie in elk continent.

Op een heldere objectieve manier gaf het economische team van het generalaat het financiële overzicht van de congregatie. Het wees op de noodzaak van de  onderlinge solidariteit en, met het oog op de toekomst, naar nieuwe wegen te zoeken.

De laatste dagen werkten we aan de analyse van de sociaal - politieke, financiële, culturele en kerkelijke situatie op wereldniveau, alsook van het religieuze leven. De reflexie, de informaties en de provocerende wijze van inbreng van de inleiders raakten ons diep. Zij riepen ons op stil te staan bij onze persoonlijke en gemeen-schappelijke bestaansgrond van de provincies/regio en de congregatie en ons af te vragen, hoe wij een veranderingsproces op gang kunnen brengen.

In het verloop van deze eerste week werd deze omvangrijke en waardevolle inhoud in groepsgesprekken verder uitgediept om daaruit belangrijke punten te halen en vast te houden voor de verdere weg van het proces.

Laten we, verbonden in het gebed, verder gaan

 

 
 
Generaal kapittel 10 tot 31 -01-2015 in Curitiba, BraziliŽ
 

Openingswoord van zr. Lurdes Luke

 

Lieve zusters, bisschop José Mário, Pater Joaquim, vrienden en vriendinnen.
Ik heet u allen van harte welkom. De Drie-ene God heeft ons bijeengeroepen om in zijn liefde het leven te vieren.

Zo willen wij in deze Eucharistieviering in verbondenheid onze dank uitspreken voor alle genaden die wij op onze weg als congregatie vooral in de laatste 5 jaren mochten ontvangen. Tevens willen we vragen om het Licht van de Heilige Geest voor de komende weken.

Wij zijn er ons van bewust, dat we leven midden in een woelige wereld, in een tijd die door grote onzekerheden, angsten, uitdagingen en snelle veranderingen gekenmerkt wordt, die echter ook veel mogelijkheden en hoop biedt. In deze context zijn wij uitgenodigd het thema van ons kapittel te verwerkelijken: “Gemeenschappelijk onderweg, met vertrouwen en enthousiasme om onze zending te leven als getuige van  Gods Voorzienigheid ”.

Dit historisch moment vraagt van ons een hoge mate aan moed en creativiteit en een groeiend bewustzijn de mogelijkheden, wederkerige hulp en solidariteit te verbinden binnen de congregatie, met andere congregaties, met de kerk en met organisaties die zich inzetten voor een waardig leven en die zorg dragen voor onze aarde. 

Het jaar van het Godgewijde leven is een mogelijkheid om samen op weg te gaan en in de vreugde van het evangelie, de profetie en de hoop te leven. Geworteld in ons charisma en in onze spiritualiteit “Geloof in en onvoorwaardelijk vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid” vinden we een sterke motivatie om onze zending voort te zetten.

Lieve zusters, laten we onze zorgen delen met een gezonde onrust!  We willen een proces van loutering ondergaan om de onnodige dingen los te laten. Laten we ons zuiveren! Wij willen de christelijke hoop hervinden en datgene  in onze congregatie realiseren wat voor het Jaar van het Godgewijde leven is voorgesteld

·         Dankbaar omzien naar het verleden

·         Het heden met passie bekijken

·        De toekomst met hoop tegemoet zien, de tekenen van de tijd, de tekenen van God met liefdevolle blik erkennen en door ons getuigenis van geloof, liefde en hoop een creatief antwoord geven door, zoals de Duitse Provincie de weg van onze congregatie inspireert: “Op weg naar de toekomst Gods Voorzienigheid (mijn) een gezicht  te geven”.

 

In dit perspectief luidt de vraag wellicht niet: Hoe zal het in de toekomst met ons verder gaan? Maar: Wat verlangt Gods Voorzienigheid van ons? Hoe zou God in zijn omzien naar ons met onze congregatie na dit kapittel verder willen gaan?

Laten we ons in dit kapittel en op de weg naar de toekomst door de Heilige Geest leiden, gesterkt door de wetenschap, dat God in de geschiedenis aanwezig is en ons steeds opnieuw toespreekt: “Wees niet bang” (…) want Ik ben bij jullie” (Jer. 1,8).

In dit vertrouwen en met deze hoop verklaar ik, samen met zr. Ursula, Sandra en Lydia het 28ste Generaal Kapittel voor geopend.

 

 

 
 
Provinciaal kapittel 16 - 20 juni 2014, slot
 

Nadat op woensdag de notariële akte was gepasseerd om van provincie als communiteit onder het generalaat verder te gaan, waren we de volgende dag toe aan de keuze van de coördinatrice. Omdat de kieslijst zeer beperkt was, was dit in de eerste kiesronde beslist. Deze zuster kreeg de tijd om haar assistenten te kiezen. Daarna volgde de bevestiging door de afgevaardigden van het generaal coördinatieteam.

De leden van dit coördinatieteam zijn geworden:
Zr. Veronique Henderson  - coördinatrice
Zr. Cornelia Schellens – assistent
Zr. Magdalien Roijackers – assistent                                        

Zr. Marita Pouwels werd bedankt voor
haar inzet van de voorbijgaande periode.

De laatste dag werd besteed aan de afronding van het kapittel. Daarbij sloot een feestelijke Eucharistieviering aan waar ruim 2/3 van de Nederlandse communiteit aanwezig was, met eveneens veel genodigden; adviseurs,  personeel en mantelzorgers die bij ons hun diensten verlenen. In de viering werd een deel weergegeven van onze spirituele weg. “Wij, Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, laten ons vooral leiden door de gedachte van Gods omzien naar mensen Zijn zorg, Zijn nabijheid, Zijn mee op weg gaan met Zijn volk. Ook wij hebben die opdracht van dit omzien naar elkaar, naar de mens die we ontmoeten, de arme, de verdrukte, de eenzame, de ongeziene. Ook nu we ouder worden en het accent van ‘doen’ naar ‘zijn’ is verschoven blijven we kijken waar die opdracht op  onze weg komt en aan wie we die waar moeten maken. De wereld, de mensen hebben ons nodig, onze liefde, onze profetische moed, onze solidariteit, onze hoop en vreugde, onze inzet voor een waardig leven. In de radicale navolging van Jezus geven we Gods Voorzienigheid een gezicht.”

Na de viering werd er informatie verstrekt over wat voorbij is en wat in de  toekomst van ons wordt verwacht. Het geheel sloot af met een ontmoeting en buffet.

Met grote dankbaarheid zien we terug op deze bewogen tijd, de medewerking van velen en het ondersteunende gebed die dit alles tot een hoopval gebeuren heeft gemaakt.                         

 
 

 

 
<<-- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 -->>
 
terugEerste pagina terugVorige pagina
 
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam