Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
 

spacer   spacer
     
Generaal kapittel 10 tot 31 -01-2015 in Curitiba, BraziliŽ
 

Openingswoord van zr. Lurdes Luke

 

Lieve zusters, bisschop José Mário, Pater Joaquim, vrienden en vriendinnen.
Ik heet u allen van harte welkom. De Drie-ene God heeft ons bijeengeroepen om in zijn liefde het leven te vieren.

Zo willen wij in deze Eucharistieviering in verbondenheid onze dank uitspreken voor alle genaden die wij op onze weg als congregatie vooral in de laatste 5 jaren mochten ontvangen. Tevens willen we vragen om het Licht van de Heilige Geest voor de komende weken.

Wij zijn er ons van bewust, dat we leven midden in een woelige wereld, in een tijd die door grote onzekerheden, angsten, uitdagingen en snelle veranderingen gekenmerkt wordt, die echter ook veel mogelijkheden en hoop biedt. In deze context zijn wij uitgenodigd het thema van ons kapittel te verwerkelijken: “Gemeenschappelijk onderweg, met vertrouwen en enthousiasme om onze zending te leven als getuige van  Gods Voorzienigheid ”.

Dit historisch moment vraagt van ons een hoge mate aan moed en creativiteit en een groeiend bewustzijn de mogelijkheden, wederkerige hulp en solidariteit te verbinden binnen de congregatie, met andere congregaties, met de kerk en met organisaties die zich inzetten voor een waardig leven en die zorg dragen voor onze aarde. 

Het jaar van het Godgewijde leven is een mogelijkheid om samen op weg te gaan en in de vreugde van het evangelie, de profetie en de hoop te leven. Geworteld in ons charisma en in onze spiritualiteit “Geloof in en onvoorwaardelijk vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid” vinden we een sterke motivatie om onze zending voort te zetten.

Lieve zusters, laten we onze zorgen delen met een gezonde onrust!  We willen een proces van loutering ondergaan om de onnodige dingen los te laten. Laten we ons zuiveren! Wij willen de christelijke hoop hervinden en datgene  in onze congregatie realiseren wat voor het Jaar van het Godgewijde leven is voorgesteld

·         Dankbaar omzien naar het verleden

·         Het heden met passie bekijken

·        De toekomst met hoop tegemoet zien, de tekenen van de tijd, de tekenen van God met liefdevolle blik erkennen en door ons getuigenis van geloof, liefde en hoop een creatief antwoord geven door, zoals de Duitse Provincie de weg van onze congregatie inspireert: “Op weg naar de toekomst Gods Voorzienigheid (mijn) een gezicht  te geven”.

 

In dit perspectief luidt de vraag wellicht niet: Hoe zal het in de toekomst met ons verder gaan? Maar: Wat verlangt Gods Voorzienigheid van ons? Hoe zou God in zijn omzien naar ons met onze congregatie na dit kapittel verder willen gaan?

Laten we ons in dit kapittel en op de weg naar de toekomst door de Heilige Geest leiden, gesterkt door de wetenschap, dat God in de geschiedenis aanwezig is en ons steeds opnieuw toespreekt: “Wees niet bang” (…) want Ik ben bij jullie” (Jer. 1,8).

In dit vertrouwen en met deze hoop verklaar ik, samen met zr. Ursula, Sandra en Lydia het 28ste Generaal Kapittel voor geopend.

 

 

 
 
Provinciaal kapittel 16 - 20 juni 2014, slot
 

Nadat op woensdag de notariële akte was gepasseerd om van provincie als communiteit onder het generalaat verder te gaan, waren we de volgende dag toe aan de keuze van de coördinatrice. Omdat de kieslijst zeer beperkt was, was dit in de eerste kiesronde beslist. Deze zuster kreeg de tijd om haar assistenten te kiezen. Daarna volgde de bevestiging door de afgevaardigden van het generaal coördinatieteam.

De leden van dit coördinatieteam zijn geworden:
Zr. Veronique Henderson  - coördinatrice
Zr. Cornelia Schellens – assistent
Zr. Magdalien Roijackers – assistent                                        

Zr. Marita Pouwels werd bedankt voor
haar inzet van de voorbijgaande periode.

De laatste dag werd besteed aan de afronding van het kapittel. Daarbij sloot een feestelijke Eucharistieviering aan waar ruim 2/3 van de Nederlandse communiteit aanwezig was, met eveneens veel genodigden; adviseurs,  personeel en mantelzorgers die bij ons hun diensten verlenen. In de viering werd een deel weergegeven van onze spirituele weg. “Wij, Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, laten ons vooral leiden door de gedachte van Gods omzien naar mensen Zijn zorg, Zijn nabijheid, Zijn mee op weg gaan met Zijn volk. Ook wij hebben die opdracht van dit omzien naar elkaar, naar de mens die we ontmoeten, de arme, de verdrukte, de eenzame, de ongeziene. Ook nu we ouder worden en het accent van ‘doen’ naar ‘zijn’ is verschoven blijven we kijken waar die opdracht op  onze weg komt en aan wie we die waar moeten maken. De wereld, de mensen hebben ons nodig, onze liefde, onze profetische moed, onze solidariteit, onze hoop en vreugde, onze inzet voor een waardig leven. In de radicale navolging van Jezus geven we Gods Voorzienigheid een gezicht.”

Na de viering werd er informatie verstrekt over wat voorbij is en wat in de  toekomst van ons wordt verwacht. Het geheel sloot af met een ontmoeting en buffet.

Met grote dankbaarheid zien we terug op deze bewogen tijd, de medewerking van velen en het ondersteunende gebed die dit alles tot een hoopval gebeuren heeft gemaakt.                         

 
 
Provinciaal kapittel 16 - 20 juni 2014
 

In de bijeenkomsten tijdens dit kapitteljaar werden meerdere thema’s uitgewerkt. De verschillende werkgroepen werden onder de loep genomen, alsook de ouderenzorg, het personeelsbeleid en de huisvesting. Welke gebouwen willen we behouden en welke moeten we afstoten gezien de afname en vergrijzing van het aantal leden. Het meest ingrijpende is de structurele verandering van een zelfstandige provincie naar een communiteit onder het generaal bestuur dat in Munster haar zetel heeft.

Op de eerste middag van deze afsluitende kapittelweek deed het coördinatieteam verslag van de activiteiten van de voorbije periode 2009 -2014 zoals: de verdeling van de taken, de oprichting van een publieke kerkelijke instelling die mede de materiële zaken gaat overnemen. Verschillende brieven gingen naar Rome voor goedkeuring voor deze Instelling, maar tot nu toe zonder een bevestigend antwoord. De bijzondere feesten zowel in Nederland als in Duitsland kregen de aandacht en de jaarlijkse Algemene Vergadering die plaatsvond met zoveel mogelijk zusters.
Op internationaal gebied waren enkele zusters aanwezig bij het 75-jarig bestaansfeest in Indonesië, bij het generaal kapittel en de economenbijeenkomst in Curitiba, Brazilië en bij de bijeenkomst van de Ordensrat in Steyl .
Het verslag van de provinciale econome sloot hier bij aan. We hoeven ons geen zorgen te maken. Het vermogen wordt goed beheerd onder deskundigheid van meerdere lekenfunctionarissen. Het giftenbeleid binnen de congregatie en naar de KNR - commissies wordt zoveel mogelijk gehandhaafd.  Bij financiële ondersteuning voor  andere grote projecten wordt gekeken naar het ANBI kenmerk.
De tweede middag werden de tot nu toe geformuleerde teksten van bovengenoemde onderwerpen nog eens doorgenomen op tekstinhoud en daarna def
initief afgestemd.
De woensdag was gereserveerd voor de notaris die het
statuut voor de verandering van Nederlandse Provincie naar Nederlandse Communiteit onder het generalaat in Munster, Duitsland, met ons doornam.
Aansluitend vond de ondertekening van de Akte plaats door de notaris en het huidig provinciaal bestuur.

 
 
Vervolg van het provinciaal kapittel 2014
 

In de maandelijkse bijeenkomsten van kapitteleden werd serieus materiaal aangeleverd  om in de kapittelweek in juni tot goede besluiten te kunnen komen.
De commissie ‘Ouderenbeleid en personeel’ stoot op moeilijkheden omdat zij met zoveel wisselende wetten, veranderingen en besluiten op politiek en sociaal niveau te maken krijgen. De grote vraag is hoe het er straks uit zal gaan zien  als de gemeente de verantwoordelijkheid moet gaat overnemen?
De leeftijd van de zusters stijgt met de daarbij behorende zorgtaken. Mantelzorg van eigen zusters wordt minder. De nadruk komt steeds meer te liggen op betaalde mantelzorg. Bij het aannemen van lekenpersoneel  is, zover mogelijk, de soepelheid betracht omtrent de inzet op de werkplaats.  Indien werkplaatsen verminderen, moet men zorgvuldig omgaan met de ontslag procedure.

De commissie ‘Structuur’  had een praatstuk voorbereid dat we samen hebben doorgenomen. Duidelijk werd dat er betreffende verschillende zaken belangrijke processen  doorlopen moeten worden o.a. de structuurverandering van provincie naar een communiteit  onder het generaal bestuur en het proces van de verkoop van het provincialaat. Verder werd  er aandacht besteed aan de eigen woningen en de huurwoningen. In een gesprek met het generaal bestuur en met de notaris zijn de constitutionele en juridische kwesties besproken.

In de bijeenkomst van 18 februari lag een bezinnende tekst voor rond het thema; “Gemeenschappelijk onderweg, met vertrouwen en enthousiasme om onze zending te leven als getuige van Gods Voorzienigheid” als voorbereiding  op het generaal kapittel. Kerngedachten die in de bespreking  naar voren kwamen waren: de weg die we gaan, pelgrimerend onderweg zijn, opbrekend, onderzoekend  in geloof en verbondenheid.  In januari 2015 zal in Curitiba, Brazilië het generaal kapittel plaatsvinden. Tevens vond de keuze plaats van afgevaardigden vanuit Nederland naar dit generaal kapittel.

 
 
Opening van het provinciaal kapittel 2013-2014
 

Met een mooie, sfeervolle Woord - Communieviering werd het kapitteljaar geopend.  Zr. Cornelia en Ineke Popma gingen voor in het gebed. We vroegen Gods zegen om de werkzaamheden van het kapittel goed te kunnen volbrengen. In de overweging wees Ineke op de betekenis  van Gods naam: “Ik zal er zijn”. God is betrokken op mensen. Met Hem samen op weg hopen we onze bestemming te bereiken.

Zr. Cornelia opende het kapittel met de gedachte dat een kapittel niet alleen een besluitvormende instantie is, maar ook een religieus proces, waarin gebed en realiteit verweven worden. Ze vergeleek het kapittel met een orkest waarin men moet samenspelen om een uitvoering te laten slagen. Wij moeten uitzoeken wat door ons nog “gespeeld” kan worden en wat niet.

Het hoofdthema van deze dag was de structuurverandering voor onze provincie. Met het teruglopend aantal en de veroudering van de zusters wordt het functioneren als provincie moeilijker. Er was door de voorbereidingsgroep een praatpapier opgesteld voor verandering van een zelfstandige provincie naar een zelfstandig huis onder het generalaat. Civielrechtelijke en financiële aspecten vallen dan onder dit huis. Het coördinatieteam komt hiermee te vervallen. De kerkrechtelijke instelling Eduard Michelis die vanaf het vorig kapittel al in functie is, neemt alle materiële belangen voor haar rekening. Hoe zit het dan met de leiding van dit huis? Een huisoverste met twee raadzusters kan gekozen of benoemd worden voor een vastgestelde periode.

Dit thema riep de nodige vragen ter verduidelijking op, maar ook om er nog eens grondig op door te denken voordat er definitieve  besluiten vallen. Dit thema zal nog vaker onderdeel van de bijeenkomsten zijn.

 
 

 

 
<<-- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 -->>
 
terugEerste pagina terugVorige pagina
 
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam