50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  Kerkeb÷ske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

  de bloemetjes buitenzetten  
  2017-02-26  
 

 De feestelingen van 2017

 
   

  DE FEESTELINGEN VAN 2016 IN INDONESI╦  
  2017-02-06  
 

In 2016 waren er in de Provincie Indonesië 12 jubilaressen die hun 65-, 60-, 40-jarig en 25-jarig intredefeest vierden. Begin december zijn ze drie keer bij elkaar geweest om met elkaar te spreken over hun roeping, de stichter Eduard Michelis en de constituties. 

 
   

     
     
     
     
 

spacer   spacer
     
200ste Geboortedag van Eduard Michelis
 

Eduard Michelis, stichter van onze congregatie.

6 februari 1813 - 6 februari 2013

In dankbaarheid gedenken wij zijn 200ste geboortedag en verdiepen ons in zijn nalatenschap die we lezen in zijn dagboekaantekeningen:

Aan zijn vriend Franz Lechtappe schrijft hij: “ Er is op aarde niets van belang dan alleen Hij, en alles is leeg en ijdel, alleen Hem aanhangen en Hem alleen liefhebben daar gaat het om. Laat Christus in ons leven”.(1836)

Deze diepe verbondenheid bracht hem in een grote innerlijke vrijheid en in een zorgeloosheid ten opzichte van zijn eigen ik. “Laat mij oprecht verlangen voor de kerk te lijden en laat mij in niets meer mijzelf en mijn voordeel zoeken”. (1845)

In de eerste weken van zijn tijd in Luxemburg schrijft hij: “In deze dagen is het lijden weer dichterbij gekomen en allerlei problemen omgeven mij: het allermeest bezwaart mij de druk waaronder de kerk lijdt. Heer, waarom laat u die u lief hebt zo bedreigd worden?" (1845)

In zijn dagboek lezen we verder : “Stil en regelmatig mijn plicht doen, is vaak moeilijk, terwijl ik heel gemakkelijk het buitengewone doe” (1848)

Als levensprogram gaf hij aan ons mee: “ De zusters van de Goddelijke Voorzienigheid zullen ook in hun godsdienstoefeningen al het buitengewone en opvallende vermijden en zij zullen de aan hen toevertrouwden tot niets ongewoons aansporen. Zij zullen in hun uitingen natuurlijk, eenvoudig en bescheiden, blij en ontvankelijk zijn”. (Uit de oerregel) 
“De roeping van de zusters lijkt op de zending van de Heiland op deze aarde… We moeten ons geheel wegschenken… de wereld heeft ons totaal nodig”. (Kroniek 1934)


 

 
 
 
Vormingsprogramma 2013
 

 

Vormingsprogramma 2013


 

Het thema dat bij het kapittel 2009 werd meegegeven is:

LEVEN IN GODS TENT, GASTVRIJ - CREATIEF - BEVRIJDEND

 

1ste Bezinningsmiddag


DE KLAAGZANGEN VAN DE PROFEET JEREMIAS

In de kloosters werden vroeger tijdens de Goede Week de klaagzangen van Jeremias gezongen. In de loop der eeuwen lieten meerdere componisten zich hierdoor diep raken. Klagen, treuren, beschuldigen, oproepen tot bekering; het zijn ideale elementen voor het scheppen van drama.

Datum: dinsdag 05 maart

Plaats: Tegelen, Annaklooster , 14.00 – 17.00 uur

Inleiding: Jan Egberink en Henk Jacobs


2de Bezinningsmiddag
 

HOE MISSIE DOORGAAT MET VROUWEN IN HET BRANDPUNT

Wanneer we als medeburgers om ons heen kijken, zien we veel wat in strijd is met vrede. Niet overal leggen mensen zich daarbij neer. Zij geloven in een wereld van gerechtigheid en vrede. Vaak zijn het juist vrouwen die zich sterk maken voor verandering, die opkomen voor de rechten van arme of kwetsbare mensen.

Datum: donderdag 23 mei

Plaats: Tegelen, Annaklooster , 14.00 – 17.00 uur

Inleiding: Manon Vanderkaa en Zr. Henrica

 

3de Bezinningsdag
 

VAN GOD IS DE AARDE DIE ONS MAAKT EN BESTIERT

Voor christelijke gelovigen is ons lichaam de tempel van de heilige Geest. Voor de Amerikaanse theologe Sally McFague is de aarde op haar beurt het Lichaam van God. Wat zou dat betekenen voor onze visie op aarde en wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben voor onze manier van leven?

Datum: dinsdag 01 oktober

Plaats: Tegelen, Annaklooster , 14.00 – 17.00 uur

Inleiding: Guy Dilweg OFM en Zr. Henrica


4de Bezinningsdag


KIJKEN MET ANDERE OGEN

Dit is het thema van de Missie-zendings-kalender 2013. De kunstenaars zijn op zoek naar sporen van hun scheppende God in hun cultuur en traditie. Ze doen dat niet met woorden, maar met beelden. Kunstenaars uit andere culturen dwingen ons opnieuw de Bijbel open te slaan en met andere ogen te lezen. Ze zetten ons op een ander been.

Datum: donderdag 21 november

Plaats: Tegelen, Annaklooster , 14.00 – 17.00 uur

Inleiding: Zr. Cornelia en Henk Jacobs


 Wilt u graag deelnemen aan een of meerdere middagen dan kunt u zich melden per:

e-mail: veronique@zusters-goddelijke-voorzienigheid.nl

telefoon: 077 - 3264500

 

 


 

 
 
 
Afscheid van rector Arie van Elven
 

 

Op de laatste dag van het jaar 2011 hebben we rector Arie van Elven begeleid naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in Tegelen.

Op 1 september 1963 werd hij tot moderator van onze
toenmalige kweekschool in Blerick benoemd en als rector van de communiteit. Bijna 50 jaar lang verzorgde hij de liturgische diensten, zowel in Venlo als in Blerick. Al spoedig had hij een acolietencorps om zich heen verzameld, dat hem en ons al die jaren trouw is gebleven. In de periode van vernieuwing en verandering binnen de kerk en het religieuze leven is hij voor ons een grote steun en inspirator geweest. In de voorbede, tijdens zijn afscheidsviering, sprak zr. Cornelia in naam van ons allen de waardering uit voor alles wat hij voor ons en veel anderen heeft betekend.

“In dankbaarheid bidden wij, dat Gods Voorzienige aanwezigheid als een licht mag opgaan over meneer van Elven en over allen en alles wat hem dierbaar was. Bij het schrijven van ons: “Onvoltooid verhaal”, ons geestelijk erfgoed, dat geïnspireerd is op het lied ‘Klankresten’ dat Huub Oosterhuis voor ons schreef bij het 150-jarig bestaan van onze congregatie, ontdekten we, dat we begenadigde mensen waren en zijn. Ook omdat we vele jaren in onze liturgische vieringen geholpen werden bij het putten uit de kostbare Bijbelse bronnen die daarin aangedragen en uitgewerkt werden. Zo liet meneer van Elven in ons veel klankresten en lichtwoorden na. De sporen die hij trok, werkten bevrijdend en bemoedigend. Zijn missionaire betrokkenheid verruimde in ons het zicht op de wereld.
Wij bidden U God, dat door uw kracht zijn levend getuigenis in en door ons verder gaat.”

Ieder van ons zal zijn/haar eigen gedachten hebben bij zijn heengaan en voor menigeen zal zijn betekenis nog lang in de herinnering voortleven.

Gelukkig hebben we zijn laatste wens nog kunnen vervullen nl. begraven te mogen worden te midden van onze zusters op het kerkhof in Tegelen. We mogen terugzien op een mooi afscheid, maar ook op alles wat hij met ons deelde.


 

 


 

 


 

 

 

 
 
Een onvoltooid verhaal
 

 

 Gedachtegoed van de
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
van de Nederlandse Provincie
 
Jaarlijks gedenken wij op 25 februari de dag, dat de Nederlandse provincie van onze congregatie, die in 1842 in Munster/Duitsland werd gesticht, haar zelfstandigheid verkreeg. Die zelfstandigheid was in de vooroorlogse tijd nog beperkt door het toezicht van het generalaat in Munster, de constitutie en een tweede handboek, de leefvorm, waar alle handelingen tot in de puntjes omschreven waren.
Daar zijn na 1945 grote veranderingen in gekomen. Afhankelijkheid groeide uit tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandig handelen wat betreft de vormgeving van ons religieus leven. In het beroepsleven stonden we al voor grote verantwoordelijkheden binnen onderwijs, gezondheid, internaten en huishoudelijke taken binnen instellingen.
 
Tijdens het provinciaal kapittel in 2009 werd het thema “Toekomstige Bestuurbaarheid” uitvoerig besproken. De voortschrijdende leeftijd en het afnemende aantal zusters waren tekenen van de tijd, waaraan we niet voorbij konden gaan. Eveneens werd besloten het charisma en de spiritualiteit opnieuw te toetsen en in een geloofsgetuigenis vorm te geven Dit proces vond plaats onder goede begeleiding van mw. Gisela Hoeve en mw. Agnes Grond met alle zusters die hieraan nog hun medewerking konden geven.
 
Ons verhaal wil een boodschap zijn van hoop en vertrouwen, leven, licht en warmte. Een creatieve, scheppende boodschap die grensoverschrijdend is en ruimte laat om verder eigen sporen te trekken.
 
 
Vorrming en Bezinning 2011
 

 

 Het vormingsprogramma voor 2011

 
1. Het thema van het kapittel 2009 was:
Leven in Gods tent ;
Gastvrij – creatief – bevrijdend
 
Het kapittel formuleerde de volgende doelstelling:
 
“Om tegemoet te komen aan de groei in alle fasen van ons leven, om de geestkracht die in ieder aanwezig is aan te wakkeren, te bevestigen en te voeden, is het belangrijk voortdurend bezinning aan te bieden.”
Deze bezinningsdagen zijn ook toegankelijk voor vrouwen en mannen die geïnteresseerd zijn in deze bijeenkomsten.
 
De thema’s zijn:
 
1. Het hart openen om te luisteren
Mystici en profeten worden?
 
Daarbij uitgaande van het verhaal van Lydia (Hand. 16, 11-15). We willen ons hart openen om te zien wat de levensweg van Lydia kan betekenen voor onze levensweg.
 
Datum:     dinsdag 22 februari
Plaats:     St. Annastraat 71, 5932 BV Tegelen.
Tijd:         14.00 – 17.00
Inleiding: zr. Cornelia en zr. Nicolette
 
2. Ramen uit de kapel van Maria Roepaan, Ottersum (8 heiligen)
waarin de 8 zaligsprekingen verwerkt zijn
 
In de 8 gebrandschilderde ramen in de oude kapel van Maria Roepaan zijn de acht zaligheden verwerkt. Hoe kunnen wij het leven en werken van deze heilige mannen en vrouwen verbinden met ons leven en werken?
 
Datum:     dinsdag 10 mei
Plaats:     St. Annastraat 71, 5932 BV Tegelen.
Tijd:         14.00 – 17.00
Inleiding: Pastor Bert Paqué en Henk Jacobs
 
3. Scheppingstheologie - planetair bewustzijn
 
De planeet is ouder dan wij en  wij  kunnen die niet besturen. Wij zijn reizigers op de vaart van deze planeet. Hoe kunnen wij binnen dat totaal, scheppend bezig zijn? Wat zijn de krachten die ons drijven?
 
Datum:     woensdag 21 september
Plaats:     St. Annastraat 71, 5932 BV Tegelen.
Tijd:         14.00 – 17.00
Inleiding: Birgit Verstappen
 
 
4. Een onvoltooid verhaal.
Gedachtegoed van de zusters van de
Goddelijke Voorzienigheid van de
Nederlandse Provincie
 
In de loop van de laatste jaren is er veel aandacht besteed aan het tot uitdrukking brengen van onze spiritualiteit. Inmiddels is ons onvoltooid verhaal uitgewerkt onder begeleiding van Agnes Grond en Gisela Hoeve. We willen daar inhoudelijk verder op ingaan.
 
Datum:      donderdag 17 november
Plaats:      St. Annastraat 71, 5932 BV Tegelen.
Tijd:          14.00 – 17.00
Inleiding:  zr. Cornelia en Henk Jacobs
 
Ieder die geïnteresseerd is in deze bijeenkomsten of afzonderlijke eenheden, kan zich melden bij zr. Veronique op bovenstaand adres of via
of per telefoon: 077 – 3264500. Iedereen is van harte welkom.
 
 

 

 
<<-- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 -->>
 
terugEerste pagina terugVorige pagina
 
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam