Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
 

spacer   spacer
     
Provinciaal kapittel 16 - 20 juni 2014
 

In de bijeenkomsten tijdens dit kapitteljaar werden meerdere thema’s uitgewerkt. De verschillende werkgroepen werden onder de loep genomen, alsook de ouderenzorg, het personeelsbeleid en de huisvesting. Welke gebouwen willen we behouden en welke moeten we afstoten gezien de afname en vergrijzing van het aantal leden. Het meest ingrijpende is de structurele verandering van een zelfstandige provincie naar een communiteit onder het generaal bestuur dat in Munster haar zetel heeft.

Op de eerste middag van deze afsluitende kapittelweek deed het coördinatieteam verslag van de activiteiten van de voorbije periode 2009 -2014 zoals: de verdeling van de taken, de oprichting van een publieke kerkelijke instelling die mede de materiële zaken gaat overnemen. Verschillende brieven gingen naar Rome voor goedkeuring voor deze Instelling, maar tot nu toe zonder een bevestigend antwoord. De bijzondere feesten zowel in Nederland als in Duitsland kregen de aandacht en de jaarlijkse Algemene Vergadering die plaatsvond met zoveel mogelijk zusters.
Op internationaal gebied waren enkele zusters aanwezig bij het 75-jarig bestaansfeest in Indonesië, bij het generaal kapittel en de economenbijeenkomst in Curitiba, Brazilië en bij de bijeenkomst van de Ordensrat in Steyl .
Het verslag van de provinciale econome sloot hier bij aan. We hoeven ons geen zorgen te maken. Het vermogen wordt goed beheerd onder deskundigheid van meerdere lekenfunctionarissen. Het giftenbeleid binnen de congregatie en naar de KNR - commissies wordt zoveel mogelijk gehandhaafd.  Bij financiële ondersteuning voor  andere grote projecten wordt gekeken naar het ANBI kenmerk.
De tweede middag werden de tot nu toe geformuleerde teksten van bovengenoemde onderwerpen nog eens doorgenomen op tekstinhoud en daarna def
initief afgestemd.
De woensdag was gereserveerd voor de notaris die het
statuut voor de verandering van Nederlandse Provincie naar Nederlandse Communiteit onder het generalaat in Munster, Duitsland, met ons doornam.
Aansluitend vond de ondertekening van de Akte plaats door de notaris en het huidig provinciaal bestuur.

 
 
Vervolg van het provinciaal kapittel 2014
 

In de maandelijkse bijeenkomsten van kapitteleden werd serieus materiaal aangeleverd  om in de kapittelweek in juni tot goede besluiten te kunnen komen.
De commissie ‘Ouderenbeleid en personeel’ stoot op moeilijkheden omdat zij met zoveel wisselende wetten, veranderingen en besluiten op politiek en sociaal niveau te maken krijgen. De grote vraag is hoe het er straks uit zal gaan zien  als de gemeente de verantwoordelijkheid moet gaat overnemen?
De leeftijd van de zusters stijgt met de daarbij behorende zorgtaken. Mantelzorg van eigen zusters wordt minder. De nadruk komt steeds meer te liggen op betaalde mantelzorg. Bij het aannemen van lekenpersoneel  is, zover mogelijk, de soepelheid betracht omtrent de inzet op de werkplaats.  Indien werkplaatsen verminderen, moet men zorgvuldig omgaan met de ontslag procedure.

De commissie ‘Structuur’  had een praatstuk voorbereid dat we samen hebben doorgenomen. Duidelijk werd dat er betreffende verschillende zaken belangrijke processen  doorlopen moeten worden o.a. de structuurverandering van provincie naar een communiteit  onder het generaal bestuur en het proces van de verkoop van het provincialaat. Verder werd  er aandacht besteed aan de eigen woningen en de huurwoningen. In een gesprek met het generaal bestuur en met de notaris zijn de constitutionele en juridische kwesties besproken.

In de bijeenkomst van 18 februari lag een bezinnende tekst voor rond het thema; “Gemeenschappelijk onderweg, met vertrouwen en enthousiasme om onze zending te leven als getuige van Gods Voorzienigheid” als voorbereiding  op het generaal kapittel. Kerngedachten die in de bespreking  naar voren kwamen waren: de weg die we gaan, pelgrimerend onderweg zijn, opbrekend, onderzoekend  in geloof en verbondenheid.  In januari 2015 zal in Curitiba, Brazilië het generaal kapittel plaatsvinden. Tevens vond de keuze plaats van afgevaardigden vanuit Nederland naar dit generaal kapittel.

 
 
Opening van het provinciaal kapittel 2013-2014
 

Met een mooie, sfeervolle Woord - Communieviering werd het kapitteljaar geopend.  Zr. Cornelia en Ineke Popma gingen voor in het gebed. We vroegen Gods zegen om de werkzaamheden van het kapittel goed te kunnen volbrengen. In de overweging wees Ineke op de betekenis  van Gods naam: “Ik zal er zijn”. God is betrokken op mensen. Met Hem samen op weg hopen we onze bestemming te bereiken.

Zr. Cornelia opende het kapittel met de gedachte dat een kapittel niet alleen een besluitvormende instantie is, maar ook een religieus proces, waarin gebed en realiteit verweven worden. Ze vergeleek het kapittel met een orkest waarin men moet samenspelen om een uitvoering te laten slagen. Wij moeten uitzoeken wat door ons nog “gespeeld” kan worden en wat niet.

Het hoofdthema van deze dag was de structuurverandering voor onze provincie. Met het teruglopend aantal en de veroudering van de zusters wordt het functioneren als provincie moeilijker. Er was door de voorbereidingsgroep een praatpapier opgesteld voor verandering van een zelfstandige provincie naar een zelfstandig huis onder het generalaat. Civielrechtelijke en financiële aspecten vallen dan onder dit huis. Het coördinatieteam komt hiermee te vervallen. De kerkrechtelijke instelling Eduard Michelis die vanaf het vorig kapittel al in functie is, neemt alle materiële belangen voor haar rekening. Hoe zit het dan met de leiding van dit huis? Een huisoverste met twee raadzusters kan gekozen of benoemd worden voor een vastgestelde periode.

Dit thema riep de nodige vragen ter verduidelijking op, maar ook om er nog eens grondig op door te denken voordat er definitieve  besluiten vallen. Dit thema zal nog vaker onderdeel van de bijeenkomsten zijn.

 
 
Provinciaal kapittel 2014
 

Na de feestelijkheden van het afgelopen jaar: de viering van de 170ste  stichtingsdag van onze congregatie en de 200ste geboortedag van onze stichter Eduard Michelis, staan we inmiddels weer midden in de realiteit van elke dag. Onze aandacht is nu vooral gericht op het aanstaande kapittel, waarin we zullen stilstaan bij het leven in onze provincie: hoe gaan we verder, welke besluiten moeten er worden genomen? Maar er is meer! Om met de woorden van onze stichter te spreken: “De wereld heeft ons heel en al nodig” Dit houdt in dat we, samen op weg zijnde in onze tijd, in de geest van de stichter onze ogen liefdevol blijven richten op de noden in kerk en wereld. De apostolische betrokkenheid van Eduard Michelis was zeer groot. Hij liet zich raken door alles wat er rondom hem heen gebeurde en nam dit mee in zijn gebed.

In enkele bijeenkomsten van bezinning en voorbereiding zijn we met degenen, zusters en leken, die zich erbij betrokken voelden in gesprek gegaan en hebben gezocht naar een logo en thema voor het kapittel.


“Geïnspireerd door Gods Voorzienigheid
vertrouwvol en dankbaar samen onderweg”

De zusters, die zich nog in staat voelden om aan een kapittel deel te nemen, konden zich daarvoor melden. Met een kleine groep zusters en enkele niet religieuze medewerkers/medewerksters hopen we dat het kapittel, het laatste voor onze provincie, een heilzaam gebeuren voor allen mag zijn.
De kapittelleden kregen als eerste opdracht zich te melden  voor een van de drie commissies die onderzoek gaan doen naar het ouderen- en personeelsbeleid, het al of niet voortbestaan van werkgroepen en de toekomstige bestuurbaarheid.

Op 18 november is de officiële opening van het kapittel voor ieder die aanwezig kan zijn.

 

Logo: Pinksterraam
 uit “Ruth een verhaal van hoop” Uitgeverij Stichting Docete, Utrecht

 

 

 

 
 
200ste Geboortedag van Eduard Michelis
 

Eduard Michelis, stichter van onze congregatie.

6 februari 1813 - 6 februari 2013

In dankbaarheid gedenken wij zijn 200ste geboortedag en verdiepen ons in zijn nalatenschap die we lezen in zijn dagboekaantekeningen:

Aan zijn vriend Franz Lechtappe schrijft hij: “ Er is op aarde niets van belang dan alleen Hij, en alles is leeg en ijdel, alleen Hem aanhangen en Hem alleen liefhebben daar gaat het om. Laat Christus in ons leven”.(1836)

Deze diepe verbondenheid bracht hem in een grote innerlijke vrijheid en in een zorgeloosheid ten opzichte van zijn eigen ik. “Laat mij oprecht verlangen voor de kerk te lijden en laat mij in niets meer mijzelf en mijn voordeel zoeken”. (1845)

In de eerste weken van zijn tijd in Luxemburg schrijft hij: “In deze dagen is het lijden weer dichterbij gekomen en allerlei problemen omgeven mij: het allermeest bezwaart mij de druk waaronder de kerk lijdt. Heer, waarom laat u die u lief hebt zo bedreigd worden?" (1845)

In zijn dagboek lezen we verder : “Stil en regelmatig mijn plicht doen, is vaak moeilijk, terwijl ik heel gemakkelijk het buitengewone doe” (1848)

Als levensprogram gaf hij aan ons mee: “ De zusters van de Goddelijke Voorzienigheid zullen ook in hun godsdienstoefeningen al het buitengewone en opvallende vermijden en zij zullen de aan hen toevertrouwden tot niets ongewoons aansporen. Zij zullen in hun uitingen natuurlijk, eenvoudig en bescheiden, blij en ontvankelijk zijn”. (Uit de oerregel) 
“De roeping van de zusters lijkt op de zending van de Heiland op deze aarde… We moeten ons geheel wegschenken… de wereld heeft ons totaal nodig”. (Kroniek 1934)


 

 
 
 

 

 
<<-- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 -->>
 
terugEerste pagina terugVorige pagina
 
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam