Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
 

spacer   spacer
     
Slotbrief generaal kapittel,
 

Aan het slot van ons generaal kapittel sturen we jullie een vreugdevolle groet uit Curitiba en danken hartelijk voor de vele tekenen van verbondenheid, die ons dagelijks gesterkt hebben. Wij voelden ons door jullie gebed gedragen, zodat we in een sfeer van openheid en wederzijdse waardering konden werken en tot uitwisseling konden komen. In onze dagelijkse gebedstijden ervoeren we de verscheidenheid van culturen en de pluriformiteit ons tot God te kunnen richten.
 
Onze “Horizon” van 2005, de woorden uit de bijbel en het thema:
 
“God nodigt ons uit in het leerlingschap van gelijken,
in gemeenschap met de gehele schepping,
het leven opnieuw vorm te geven als ruimte voor verandering en bevrijding”
brachten ons in een goed kapittelproces.
 
In alle berichten werd de wens duidelijk onze “Horizon” te verdiepen.
 
“Wij, vrouwen, zusters van de Goddelijke Voorzienigheid,
willen in leerlingenschap van gelijken leven in navolging van Jezus,
in verbondenheid met de hele schepping,
op weg naar de realisering van het Rijk Gods, dat hier en nu onder ons is”.
 
In de persoonlijke en gemeenschappelijke reflectie kwamen we tot de overtuiging, dat “Leerlingenschap in navolging van Jezus een onomkeerbare optie” is, zodat wij in vertrouwen onze “Horizon” voor de jaren 2010 – 2015 konden bevestigen.
Het leerlingschap van gelijken in navolging van Jezus is de weg en uitdrukking van het Rijk Gods, waarin het leven als waarde centraal staat. Dit komt tot uiting in het beeld van het zaad, dat in iedere persoon, op iedere plaats, in elke cultuur, in iedere religie en in elke situatie beschikbaar is en groeien kan (Mc. 4, 26-32).
 
Onze verdere thema’s: ”Vorming”, “Spiritualiteit”, “Missie/zending”, “Planetair bewustzijn” en “Structuur” staan in verbinding met de “Horizon”, met het leerlingschap van gelijken en ook met elkaar.
De ingezonden stukken aan het generaal kapittel gericht, werden in de bovengenoemde thema’s verwerkt.
Daarbij hielp ons de goede sfeer onder elkaar en de hulp van de begeleiding. In ons zoeken speurden we de werking van de Hl. Geest en het ondersteunende gebed van alle zusters.
Op een later tijdstip zullen we met elkaar intensiever over de ervaringen en gegevens van ons kapittel 2010 kunnen uitwisselen.
 
Voor de keuze van het generaal coördinatieteam hebben we ons gedurende twee dagen in stilte, gebed en dialoog op de dag van de keuze voorbereid. In een geestelijk onderscheidingsproces werden namen genoemd en teams voorgesteld. Iedere genoemde kandidaat kon daartoe stelling nemen. Dit gebeurde met achting en respect voor de waardigheid van iedere afzonderlijke medezuster.
 
Op 30 januari 2010 kozen we:
zr. Lurdes Luke (generaal coördinatrice)
zr. Ursula Kuhlmann (plaatsvervangster)
zr. Ines Pretto, zr. Lydia Liong, zr. Sandra Roaris.
 
Wij danken hen, dat zij zich in vertrouwen op Gods Voorzienigheid en met ons allen, in navolging van Jezus, op weg begeven tot het realiseren van het Rijk Gods.
 
Op deze plaats danken we ook zr.Leni Stahl en zr. Teresa N.A. Wongso Soehardjo, die liefdevol, met grote verantwoordelijkheid en trouw aan onze congregatie hun dienst hebben bewezen.
Tijdens het kapittel werd zr.Leni Stahl als generale econome benoemd. Zij zal ook de regio Malawi begeleiden, samen met een lid uit het coördinatieteam.
Wij willen ook bijzonder zr. Veronique Henderson bedanken, die bijna 10 jaar met liefde en vreugde de dienst als generale econome heeft uitgeoefend.
 
Graag willen wij allen bedanken, die ons op onze kapittelweg hebben begeleid: onze medezusters en medewerkers/sters in het provincialaat hier in Curitiba, die het kapittel organisatorisch en ruimtelijk hebben voorbereid, ons liefdevol verzorgd hebben en met verrassingen verblijd; onze gespreksleiding en spirituele begeleiding en alle tolken, onze notulisten en secretaressen/secretarissen en de zusters van de technische begeleiding, evenals allen, die in de commissies hebben meegewerkt.
 
Als wij onze weg nu vervolgen, willen we in geloof aan Gods Voorzienigheid “Hoop hebben, hoop zijn, hoop geven”.
 
Met een feestelijke Eucharistieviering als dank werd ons generaal kapittel beëindigd, waaraan weer veel medezusters en andere gasten uit Latijns-Amerika hebben deelgenomen.
 
In dankbare verbondenheid groeten wij u allen heel hartelijk,
 
De kapittelleden
 
 
 
Curitiba, 31.01.2010
 

Lieve zusters,

Vervuld van vreugde en dankbaarheid willen we jullie verdere ervaringen en reflecties meedelen, die wij op onze weg gedurende het generaal kapittel sinds onze laatste brief gemaakt hebben. Tot nu toe verloopt het kapittelproces volgens het geplande programma.
 
Na de verschillende berichten over onze congregatie: van de provincies en regio’s, over de realiteit van de wereld, de kerk en het religieuze leven, gehoord en verdiept te hebben, hadden we een rustdag om nieuwe krachten te verzamelen. Enkele zusters maakten met de trein een uitstapje naar Morettes, een beschermd natuurgebied van Parana, en konden van de schoonheid van de natuur genieten.  Anderen zijn naar Vila Velha, een ander beschermd natuurpark gereden, waar men historische stenen kan bezichtigen. Een andere groep heeft de dag besteed aan een bezoekje aan de stad en weer anderen bleven thuis. Deze vrije dag heeft ons goed gedaan en nieuwe krachten gegeven om onze kapittelwerkzaamheden te kunnen voortzetten.
 
In de voorbije week werkten we hoofdzakelijk in groepen (taalgroepen of gemengde groepen). De thema’s die de meeste tijd onze aandacht vroegen voor reflectie en verdieping zijn: leerlingschap van gelijken, spiritualiteit, missie/zending, structuur, vorming en planetair bewustzijn. We werkten volgens de methode van de “dans van bevrijding en verandering”.  Alle thema’s staan in het licht van onze Horizon. Wij ontdekten de elementen, die ons kracht geven en uitdagingen zijn voor de verwerkelijking van het leerlingschap van gelijken. Ondanks moeilijkheden op deze weg vertrouwen we op de Goddelijke Voorzienigheid, dat we op de juiste weg zijn.
 
 
Wij hadden tijd voor persoonlijke en gemeenschappelijke verdieping van de Horizon die ons sinds 2005 begeleidt, dit om te weten te komen of wij hem zouden moeten veranderen oftewel opnieuw bevestigen.
 
Woensdagmiddag hebben we met een churrasco afscheid genomen van het oude generale coördinatieteam.
 
Van 28-29 januari 2010 hadden we een onderscheidingsproces als voorbereiding op de keuze van het nieuwe generale coördinatieteam voor de volgende ambtsperiode. Dit proces bracht ons in een sfeer van gemeenschappelijk zoeken, gebed en dialoog. In deze sfeer van innerlijke stilte hebben we kandidaten genoemd, die het nieuwe generale coördinatieteam zouden kunnen vormen.
 
Op 30 januari 2010 vond de keuze plaats van de generale coördinatrice en de vier assistenten.
 
Gekozen werden:                       
 
zr. Lurdes Luke: generale coördinatrice
zr. Ursula Kuhlmann,
zr. Inês Pretto
zr. Lydia Liong
zr. Sandra Roaris
 
Met deze brief nemen wij als communicatieteam afscheid. De officiële brief als afsluiting van het kapittel wordt door alle kapittelleden ondertekend en aan jullie toegezonden.
 
Met hartelijke groeten,
 
het communicatieteam
 
 
Curitiba, 23 januari 2010
 
Vol vreugde en dankbaarheid willen we jullie enkele stappen van het kapittelproces meedelen.
Het eigenlijke werk van het kapittel begon op zondag 17 januari met de berichten over ons leven en onze zending als zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in de laatste 5 jaren. We luisterden naar het bericht van het generaal coördinatieteam, de verantwoordelijken voor het economaat, voor de communicatiemiddelen (Flash Lights, tijdschrift ‘Bruggen Bouwen’ en website), en het internationale team ‘Solidaire Economie’, alsook naar de berichten van iedere provincie en regio van onze internationale congregatie. Urenlang hebben we aandachtig en verantwoord geluisterd. Daarna konden we op verschillende manieren onze dank uitspreken voor hetgeen de Voorzienigheid door ons leven en door onze zending heeft bewerkt. De kapittelbegeleidsters (Lieve Troch en zr. Lucia Weiler) en onze adviseur (P. Gabriel Koten SVD)  gaven daarna ieder hun visie op de ingebrachte stukken. Deze visies hielpen ons de realiteit van ons leven waar te nemen als een onverdiende genade, waarvan ons doen en zijn doordrongen is. Zij duidden perspectieven voor de verdere weg aan.
 
Een inleiding van Roberto Rossi over de huidige sociaal-politieke en economische realiteit op internationaal niveau en de kijk op de situatie van de kerk en het religieus leven in ieder continent, verruimden onze horizon. Het waren bijdragen die ons uitdagen tot nieuwe antwoorden op hedendaagse oproepen. De werkbijeenkomsten werden afgesloten met een persoonlijke bezinning met aansluitend een groepsgesprek, dat ons hielp de voorgelegde inhoudelijke stukken in hun samenhang te zien.  Ook de ingezonden stukken die aan het kapittel werden gestuurd, eisten onze aandacht op. Ze werden naar thema’s gebundeld en moeten gedurende het verdere verloop van het kapittel besproken worden.
 
 
Het waren dagen van intensief werken, maar ook dagen van gebed en bezinning. In verschillende talen, met verschillende symbolen, maar vanuit ons gemeenschappelijk geloof, celebreerden we de vreugden en de uitdagingen van onze weg. De liturgiegroep wist aan het morgengebed en de Eucharistieviering iedere dag op creatieve wijze vorm te geven. Ook in het samenzijn worden grenzen van taal en culturen overwonnen, want we zijn allen zusters van de Goddelijke Voorzienigheid.
 
Elke groet, elke herinnering, elke geste en iedere attentie die ons bereiken, maken ons blij en verrijken ons. Wij ervaren jullie levendige aanwezigheid en willen jullie hartelijk danken, ook voor de gebeden die jullie voor ons bij God brengen.
 
In deze verbondenheid voelen we ons bereid tot voortzetting van dit proces, dat ons tot verdieping van de thema’s brengt die voor ons leven en onze zending heden ten dage belangrijk zijn.
 
Hartelijke groeten,
 
Het communicatieteam
 
 
Openingsviering generaal kapittel 2010
 

De Voorzienige God trekt met ons mee

 
 
Vol verwachting en blij gestemd verzamelden zich op zaterdag 16 januari 2010 de leden van het generaal kapittel en 220 gasten, zusters uit Latijns-Amerikaan, priesters, vrienden en vriendinnen, leken ‘Boodschappers van Gods Voorzienigheid’, in de parochiekerk St. Augustinus in Curitiba.
 
De aartsbisschop Dom Moacir Jose Vitti van Curitiba vierde met de aanwezige priesters, zusters en gasten de Eucharistie.
Bij het begin van de H. Mis begroette zr. Lurdes Luke alle aanwezigen en opende officieel het 27ste  generaal kapittel 2010 met de woorden: “In vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid, in blijdschap en vol hoop, verklaar ik bij deze feestelijke viering het 27ste  generaal kapittel van onze congregatie als geopend”.
 
In haar woorden onderstreepte ze dat wij zusters van de Goddelijke Voorzienigheid sinds het vorige generaal kapittel onze weg zijn gegaan in het licht van de “Horizon”. Deze horizon heeft ons in beweging gezet, vragen opgeroepen en ons geholpen in onze contacten menselijke en solidaire relaties aan te knopen.
Het kapittel is een tijd om het charisma en de spiritualiteit te vieren, om met nieuwe kracht en moed iets te ondernemen en zich daartoe te verplichten, in het vertrouwen dat Gods Voorzienigheid met ons gaat.
Tijdens de Eucharistieviering presenteerden alle provincies en regio’s zich ieder op eigen wijze.
Na de slotzegen van de aartsbisschop werden alle kapittelleden met naam door het generaal coördinatieteam opgeroepen en ontvingen daarna de zegen van de feestvierende gasten. Aansluitend werd het feest van ontmoeting met alle zusters en gasten voortgezet in de sporthal van de nabijgelegen school.
De zusters in de provincie Curitiba hebben aan het openingsfeest en de voorbereidingen op het kapittel op uitstekende wijze vorm weten gegeven. Wij danken de provincie daarvoor.
 
 
Aan de openingsviering gingen voor de kapittelleden enkele dagen van integratie en bezinning vooraf. Het kapittelthema: “Maak de plaats voor je tent ruimer...” (Jes. 40, 22) werd met de bijbehorende bijbelteksten persoonlijk en in gemengde taalgroepen verder uitgediept.
 
Nu kan de eigenlijke opgave van het generaal kapittel beginnen. De kapittelleden werken in verschillende commissies om zo het verloop van het kapittelproces te ondersteunen.
 
Wij danken voor alle groeten en goede wensen. We bevelen ons verder aan in jullie gebeden.
 
Met hartelijke groeten van de Communicatiecommissie,
 
zr. Henrica, zr. Guntraud, zr. Marion, zr. Rita, zr. Rahayu, zr. Virgo, zr. Judith, zr. Elisabeth Namuthuwa
 
 
Op weg naar het generaal kapittel 2010
 

Nauwelijks is het provinciaal kapittel voorbij of de voorbereidingen op het generaal kapittel zijn al begonnen. Het generaal kapittel, als hoogst besluitvormende orgaan, wordt om de 5 jaar gehouden. Van 16 januari tot 4 februari 2010 vindt dit kapittel plaats in het provinciehuis Curitiba -  Brazilië.

Het Kapittel staat onder het thema:                  

 "God nodigt ons uit,

in leerlingschap van gelijken,

in gemeenschap met de hele schepping,

het leven nieuw vorm te geven

als ruimte voor verandering en bevrijding."

Op 9 september 2009 kwamen de gekozen kapittelleden van Duitsland en Nederland naar Tegelen. We hebben uitvoerig gediscusieerd over het thema. In de uitwisseling leren we elkaar beter kennen, kunnen samen dieper op het thema ingaan en komt de verscheidenheid van leefwijze, cultuur en handelwijze sterker tot uitdrukking. 

We hadden via  het generaal coördinatieteam een tekst aangereikt gekregen over de "Dans van Bevrijding en Verandering" van Elisabeth Schlussler Fiorenza. Ondanks dat het moeilijke kost was, vonden we menige goede aanzet voor de verdieping van ons thema.

We hebben tevens van gedachten gewisseld over de thematieken die we als ingezonden stukken willen voorleggen aan het generaal kapittel, waarover besluiten  moeten worden genomen of ieder geval besproken  moeten worden. In gezamenlijk overleg zijn we tot een goede voordracht gekomen voor deelname aan commissies gedurende het kapittel. Wie na de sluiting van het het kapittel nog een of ander project, van onze zusters in Brazilië  wil bezoeken, kon zich daarvoor melden. 

De volgende bijeenkomst is weer in Tegelen vastgelegd en wel op 5 september 2009.

 

 
 

 

 
<<-- 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 -->>
 
terugEerste pagina terugVorige pagina
 
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam