50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

  de bloemetjes buitenzetten  
  2017-02-26  
 

 De feestelingen van 2017

 
   

  DE FEESTELINGEN VAN 2016 IN INDONESIň  
  2017-02-06  
 

In 2016 waren er in de Provincie Indonesië 12 jubilaressen die hun 65-, 60-, 40-jarig en 25-jarig intredefeest vierden. Begin december zijn ze drie keer bij elkaar geweest om met elkaar te spreken over hun roeping, de stichter Eduard Michelis en de constituties. 

 
   

     
     
     
     
 

spacer   spacer
     
Voorbereiding Kapittel 2008 - 2009
 

 

 

Voorbereidende kapittelbijeenkomsten
 
De meeste van de voorbereidende bijeenkomsten zijn bedoeld voor kapittelleden met zoveel mogelijk zusters erbij. Zo wordt het kapittel een zaak van ons allemaal.
 
De eerste bijeenkomst voor alleen kapittelleden was op 11 september. Midden in de zaal stond op de grond een mooie tent, gemaakt door de echtgenoot van een van de personeelsleden, tevens kapittellid.
 
Op die dag werd na een welkom en inleiding gestart met de volgende vragen:
1. Wat wil ik inbrengen?
2. Wat hoop ik te ontvangen?
3. Wat willen we met ons kapittel bereiken?
Voor iedere vraag werd een gekleurd strookje papier aangereikt, waarop iedereen met een enkel woord de vraag beantwoordde. Deze strookjes werden verwerkt tot een ketting en rond de tent gelegd. Aandachts-punten die vaker vernoemd werden, waren o.a: veel goede wil, luisterhouding, respect, openheid, vertrouwen.

In vier kleine groepen hebben we nadien de vragen besproken die we als huiswerk hadden gekregen.
1. Wat zien wij als de kern van onze identiteit?
2. Wat zien we als zendingsopdracht voor ons kapittel?
3. Als we uitgaan van de realiteit van onze provincie,  
    wat moet dan met het oog op de toekomst, zeker besproken worden?
Vooral bij de laatste vraag werd veel materiaal aangereikt t.a.v. van toekomstig beleid, waar het kapittel zich in zal moeten verdiepen: o.a. zorg voor een religieus, spiritueel leefklimaat; zorg voor gemeenschappelijke betrokkenheid, zorg voor een goede kwaliteit van zorg voor verzorgende en verplegingsbehoevende zusters en verder de toekomstige bestuurbaarheid en het cultureel religieus erfgoed.
 
Afzonderlijke aandacht werd besteed aan de internationale verbondenheid en het maken van concrete afspraken, zoals het doorgeven van het inhoudelijk gebeuren van deze dag aan de zusters thuis. Daarvoor meldden zich gegadigden en werden data vastgelegd.

 
Kapittelbijeenkomst op 28 oktober
Vandaag was de zaal gevuld met een rijke schare van zusters, zowel kapittelleden als niet kapittelleden. Onder begeleiding van Tjeu Timmermans en Ineke  Popma, die dit jaar met ons optrekken, gingen we met moed aan de slag. De dag werd geopend met een Eucharistieviering met aansluitend de lunch. Voor de namiddag kwamen er praatpapieren op tafel over toekomstige bestuurbaarheid en de te vormen commissies tijdens het kapitteljaar.
In het kapittel van 2005 is het besluit genomen, dat we ons als provincie niet aansluiten bij de Duitse provincie. Dit zou nogal wat ingewikkelde situaties op financieel, juridisch en cultureel met zich meebrengen. Maar hoe willen we dan verder als kleiner wordende provincie? Daarvoor was een praatpapier samengesteld, waarop de realiteit van nu geschetst stond, met de keuze of we verder gaan als een filiaal van het generale bestuur, regio of zelfstandige provincie. Voor het laatste werd gekozen, waarbij zolang mogelijk de betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van ieder gewaarborgd blijft. Daarnaast werd tevens gekozen voor een beheerstichting, die veel materiele zaken voor haar rekening kan nemen. Een hele stap, die verder uitgewerkt zal moeten worden, voordat we veilig en in alle rust het loslatingproces zijn gang kunnen laten gaan.
 
De commissies die het kapittelproces in beweging moeten zetten en veel voorwerk zullen verrichten om tot goede besluiten te komen zijn:
- de werkgroep, die de commissies en werkgroepen van de afgelopen periode evalueert en voorstellen aanreikt voor de volgende periode
- de werkgroep bejaardenbeleid en bejaardenzorg
- de werkgroep kleine giften
- de werkgroep toekomstige bestuurbaarheid
Een statistiek met daarop vermeld het aantal zusters met leeftijden van nu en in de toekomst werd meegegeven om in het komende onderzoek tot reële voorstellen te kunnen komen.  
 

 

 

 
 
Provinciaal kapittel 2008 - 2009
 

Bovenstaande is het logo en het thema, waaronder de Nederlandse provincie haar kapittel houdt van 2008 - 2009

 
Dit thema vloeit voort uit het centrale thema dat voor de hele congregatie is vastgesteld voor het generale kapittel in 2010. De volledige tekst luidt:
God nodigt ons uit om in leerlingschap van gelijken, samen met de
hele schepping, het leven op nieuwe wijze vorm te geven
als een ruimte voor verandering en bevrijding.
Bijbeltekst:
“God spreidt de hemel als een sluier uit en spant ze als een tent,
waarin men kan wonen (Jes.40,22b)
Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder terughoudend-heid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast!. Wees niet bevreesd (Jes.54,2,4a)
 
 
Kapittel, een voortgaande beweging
Een kapittel is het samenkomen van de congregatie om samen te reflecteren op de zending van de congregatie. Wat iedereen aanbelangt moet ook door iedereen besproken worden. Het is een herijking van de oriëntatie, van de zending van de congregatie – provincie - voor de komende jaren. Maar als de oriëntatie, de zending geen geleefde werkelijkheid wordt en als de zending, de oriëntatie niet voortdurend wordt ingeoefend, wel is waar met vallen en opstaan, blijft een kapittel een vreemd element, terwijl het juist de bedoeling is met elkaar religieus en zuster te zijn en te worden in de omstandigheden van de tijd. Natuurlijk moet zo’n proces van bezinning zich verhouden met de realiteit van de congregatie en met de realiteit van kerk en samenleving. Maar besef tegelijkertijd dat Sara lachte omdat ze zich binnen haar eigen perspectief de toekomst niet anders kon voorstellen dan kinderloos te blijven. Ondanks haar zelf werd zij vruchtbaar en stammoeder van Gods Volk. De beweging van God gaat verder, krijgt steeds weer een andere vorm. Wij dragen de beweging van God verder in het vertrouwen dat anderen op hun eigen wijze in die beweging van God staan en deze verder dragen. (Tjeu Timmermans, karmeliet)
 
Op 11 september komen de kapittelleden voor de eerste keer samen. Als voorbereiding bezinnen we ons op een tekst van Tjeu Timmermans, begeleider van ons kapittel, met de volgende vragen:
1. Wat zien wij als kern van onze identiteit?
2. Wat zien wij als zendingsopdracht voor ons kapittel?
3. Als we uitgaan van de realiteit van onze provincie, wat moet dan met het oog op de toekomst, zeker besproken worden?
 
 
Ontmoetingsdag
 

 

We waren daar met 220 zusters samen om de eerste verjaardag te vieren van de Duitse provincie. Ofschoon de congregatie in 1842 in Munster is gesticht, door onze stichter priester Eduard Michelis, zou men denken dat hier een goocheltruc is uitgehaald. De Congregatie heeft zich internationaal uitgebreid in die 166 jaren. Duitsland heeft 3 provincies gehad, waarvan een al snel werd opgeheven. Vorig jaar zijn de Provincies Kevelaer en Munster na een lange voorbereidingstijd samen opgegaan in een nieuwe provincie Duitsland.

Als Nederlandse provincie mochten wij aanwezig zijn om die eerste verjaardag te vieren. Ieder werd uitgenodigd dit feest allure te geven via een gedicht, lied, spel of ander bijdrage. Hierop was creatief en enthousiast gereageerd. De morgen was te kort om ieder aan bod te laten komen, zodat de soep moest wachten.

Op de bijgevoegde foto's een kleine indruk van die creatieve bijdragen.

 

Verder was het een dag van ontmoeting, bijpraten en informatie uitwisselen. Het is goed elkaar te blijven bemoedigen  en de aandacht levend te houden, zeker voor een provincie waar de ouderdom zich steeds meer laat voelen.

De middag werd afgesloten met een Eucharistieviering en een schriftelijke boodschap die ieder had meegebracht en via een korf na de viering weer werd uitgedeeld.

 

Ontmoetingsdag in Munster op zaterdag 26 april 2008.

 

 
 
Ons voormalig klooster in Steyl
 

Ons Steyl krijgt eindelijk nieuwe bewoners

Op woensdag 10 oktober 2007 werden het St Jozefbeeld en het H.Harbeeld teruggeplaatst in de gevel van het oude klooster. Met deze handeling werd het startsein gegeven   voor de bouw van 19 appartementen  en werd een lange periode van ontwikkeling en renovatie afgerond.

Het heeft heel wat voeten in aarde gehad. Nadat wij in 1994 het klooster hadden verlaten, waren er veel projectontwikkelaars die wel iets zagen in het voormalige kloosterpark en hun gebouwen.

Oorspronkelijk  waren er plannen om alleeen de gebouwen ter hand te nemen  en de tuin te laten zoals hij was. Deze plannen bleken echter exploitatietechnisch niet haalbaar waardoor een bestemmingswijziging noodzakelijk was.
Struikelblok bleek steeds de bestemming van het kloostergedeelte waarin ook de kapel was gevestigd.

Uiteindelijk werd het klooster een Rijksmonument waardoor niet meer getornd kon worden aan het uiterlijk ervan. Maar ook binnen worden elementen als de houten draagconstructies van de kapel, een groot aantal glas in lood ramen, diverse ornamenten en de oorspronkelijke tegelvloeren in het ontwerp opgenomen. De bewoners worden medeeigenaar van Park Waterloo.

Onder de aanwezigen bij de officiŽle starthandelingen waren ook Zr.Cornelia en Zr.Veronique present. Zij hebben samen met de Wijkraad Steyl een rondgang gemaakt door ons vroegere klooster. Het was een emoitoneel terugzien.

 

Bij de tekst is gebruik gemaakt van een artikel uit de wijkkrant

 
 
Ordensraad in IndonesiŽ
 

Van 10 januari tot 1 februari 2008 zullen Zr.Cornelia ( als provinciale coŲrdinatrice) en Zr.Veronique als generale econome deelnemen aan de vergadering van alle provinciale en regionale coŲrdinatricen van BraziliŽ, Duitsland, IndonesiŽ, Malawi en Nederland in Semarang ( IndonesiŽ). Doel van de bijeenkomst : evaluatie van de periode na het generaal kapittel van 2005  en plannen maken voor de weg naar het generaal kapittel van 2010

                               

Sinds het kapittel van 2005 zijn wij een leerproces begonnen in het licht van onze "Horizon" en in de geest van "leerlingschap van gelijken", hier en nu, in onze concrete opdracht in het leven van alle dag. Voor dit leerproces hebben we tijd nodig.  Hoe komen we van het Romeinse piramidemodel naar het kringmodel ! Daarom zal het thema van deze bijeenkomst zijn : dit proces gemeenschappelijk verder doorvoeren en verdiepen   opdat wij steeds meer in staat zullen zijn om onze opdracht in de realiteit van het leven te verwerkelijken.

(Een foto volgt als de bijeenkomst is geweest)

 
 

 

 
<<-- 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 -->>
 
terugEerste pagina terugVorige pagina
 
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam