Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
Ons Erfgoed
 
 
   
Huishoudschool / VMBO  
   

Als congregatie hebben we 5 scholen voor huishoudonderwijs gehad: Lierop van 1910-1964, Spekholzerheide, Sevenum, Tegelen en San Nicolas Aruba 1960-1971
Hier volgt een beschrijving achtereenvolgens van de landbouwhuishoudschool in Lierop en van de scholen  in Spekholzerheide ,Tegelen, Sevenum en Aruba..

 

 
   

Landbouwhuishoudschool In Lierop.

De landbouwhuishoudschool in Lierop was de eerste van dit soort in Nederland.

In Lierop werd door Pastoor Offermans in 1910 het Henricusgesticht opgericht.
In datzelfde jaar namen de eerste zusters hun intrek in het nieuw gebouwde klooster. De zusters zouden zich wijden aan de verzorging van ouden van dagen, de wijkverpleging, kleuter- en lager onderwijs en een pension leiden voor dames en heren. Het klooster en de schoolgebouwen stonden onder het R.K. Kerkbestuur van de H. Naam Jezus te Lierop.
Het hoofddoel was een school en internaat te openen met een beroepsschool of vakschool voor boerenmeisjes, om hen in staat te stellen een boerenhuishouden in alle opzichten te besturen. Met goedkeuring van Mgr. van de Ven, bisschop van ’s Hertogenbosch, met medewerking van Rijk en provincie en de grote landbouworganisaties: De Nederlandse Algemene Christelijke Boerenbond en de Noord Brabantse Christelijke Boerenbond kwam de school tot stand. In 1911 is de school gereed gekomen als eerste Landbouwhuishoudschool van Nederland. De meisjes kwamen niet alleen uit Brabant maar ook uit Denekamp en Losser. In 1913 kreeg de school bezoek van de Commissaris van de Koningin, Baron van Voorst tot Voorst die zeer voldaan was over de werkwijze en de inrichting van de school. In 1916 werd het een 2-jarige opleiding voor meisjes van 15-20 jaar. In 1936 kwam de school onder het Hoofdbestuur van de N.C.B. In 1949 werd de eerste steen gelegd voor een nieuwe school. Intussen werden ook al meisjes vanaf de basisschool aangenomen voor de primaire opleiding. De boerderij werd verbouwd om de interne leerlingen te kunnen opvangen. In september 1951 vond de opening plaats van de nieuwe school door de Commissaris van de Koningin van Noord Brabant en werd het 40-jarig bestaan van de school gevierd. Mevrouw N. Smit-Avis, privé secretaresse van Koningin Juliana,  kwam een kijkje nemen in de nieuwe huishoudschool. Bij het 50-jarig bestaansfeest van het klooster en de scholen was Mgr. Bekkers aanwezig. In datzelfde jaar werden de boerderij en de veestapel verkocht om plaats te maken voor aanpassing en uitbreiding van het internaat, dat niet meer voldeed aan de eisen van de tijd. Daar dit plan niet tot stand kwam, heeft de congregatie de zusters in 1964 uit Lierop teruggeroepen. Er is toen een stichting in het leven geroepen die de zorg voor de bejaarden op zich nam en de huishoudschool bleef in handen van de N.C.B.. Een aantal jaren later werd die opleiding verplaatst naar Someren.

 
 
Huishoudschool Spekholzerheide
In 1910 gingen de eerste zusters naar Spekholzerheide waar ze de oude jongensschool in gebruik namen als klooster en voor de huisvesting van 2 klassen meisjes. Al spoedig werd er begonnen met handwerkcursussen en naaiwerk. In 1916 werd een nieuw klooster in gebruik genomen. In het Groene Kruisgebouw werd in 1920 een begin gemaakt met de huishoudschool, aangesloten bij de Heerlense centrale, zodat deze school direct voor subsidie in aanmerking kwam. Zij startte met 12 leerlingen voor de dagschool, 16 voor naailes en 8 voor kookles. In 1923 werd de nieuwe huishoudschool in gebruik genomen. Van 1926 tot 1955 was er ook een internaat voor 40 meisjes aan verbonden. De internen sliepen op de zolder, waar het met de koude winters en slechte verwarming wel erg koud was. Het aantal leerlingen in 1934 was 86 voor de primaire opleiding en 35 cursisten voor koken en naaien. In 1952 kwam er nog een Mater Amabilisschool bij. Het schoolgebouw werd voor allerlei doeleinden gebruikt. In de oorlog was het een tijdelijk noodziekenhuis. In 1951 verbleven er voor 2 weken 40 gasten uit Frankrijk die naar het Wereldmuziekconcours( WMC) kwamen. De school zorgde voor logies en maaltijden. Dat was voor de leerlingen tevens een goede oefening van het geleerde. Toen in 1955 het internaat werd opgeheven vond er een modeshow plaats met door de leerlingen vervaardigde kleding voor de leeftijden van 5 tot 17 jaar. In datzelfde jaar nam Zr. Leopoldis na 33 jaar als directrice afscheid van de school. In 1959 werd de huishoudschool overgedragen aan leken. De gebouwen hadden nogal eens te lijden onder mijnschade.  
 
 Huishoudschool "St. Agnes" Tegelen.
 
Op 2 april 1952 slaagden in Posterholt voor het Nijverheidsonderwijs Akte N XIX de zusters Anne Lemmen, Henrita Gijzen en Marie Bernarde Coumans. De zusters Anne en Henrita gingen naar Lierop (de directrice van deze huishoudschool, zr. Hermanna, werd provinciale overste). Zr. Henrita kreeg een volle rooster met toezicht op het internaat. Zr. Anne kreeg een gedeelde rooster vanwege verdere studie “Gezondheidswetenschap"
In mei 1955 kreeg zr. Henrita de opdracht de VGLO van Tegelen tot huishoudschool om te vormen. Op 1 augustus 1955 volgde de benoeming tot directrice van de Huishoudschool “St. Agnes”. Leerlingen die de lagere school hadden afgemaakt volgden nu de “Primaire opleiding”. Er waren 6 lokalen beschikbaar, 2 voor AVO vakken, 2 voor naailessen en 2 voor praktijk-en kookvakken. In no-time was er tekort aan lokalen door het grote aantal leerlingen. De gemeente heeft meteen 4 noodlokalen aan de Raadhuislaan geplaatst waar vooral AVO ( algemeen vormend onderwijs) gegeven werd en een ruimte werd benut als naailokaal.
Het aantal vakken was landelijk voorgeschreven en verdeeld in 9 uur AVO, 9 uur Naaldvakken en 9 uur Huishoudvakken. De leerlingen moesten per week 32 lesuren hebben. De overige 5 uur konden vrij worden ingevuld o.a. met godsdienst, cultuur en kunst. De laatste 2 vakken vooral op wens van mevrouw Cals, inspectrice voor het Nijverheidsonderwijs.
Het maximum aantal leerlingen per klas was 24. Aan de school werkten 2 AVO leerkrachten, via de eigen Kweekschool in Blerick verworven, 3 Naaileraressen zr. M.Agnés, mevr. Rutten en mevr. Oorthuis. Voor de huishoudvakken kreeg Zr. Henrita aanvulling van Mariet Jaspers en Mia Smeets. Ook de huisartsen van Tegelen kwamen lesgeven. In de avonduren kwamen jonge vrouwen van 18 jaar en ouder.naar een cursus genaamd “Mater Amabilis” die druk bezocht werd. Na 2 jaar kwam het verzoek van de ULO om aan de 3de jaars leerlingen 3 uur kookles per week te geven.
Vanuit de gemeente werd druk uitgeoefend voor de bouw van een nieuwe huishoudschool! Hiermee begon het vele papierwerk van begrotingen maken en aanvragen opstellen. Toen alles zo’n beetje goed verliep kreeg zr. Henrita in augustus 1959 de vraag van de Gouverneur van Aruba om daar een huishoudschool te starten.   
Zr. Marie Bernarde kreeg ontslag in Spekholzerheide en kon zodoende de taak in Tegelen overnemen. In haar periode werd er met een vervolgopleiding, genaamd assistentenklas met 17 leerlingen, gestart. Toen deze zuster in 1964 een benoeming kreeg als overste voor een groep zusters in Rotterdam, werd zr. Anne tot directrice benoemd. Zij verliet daarvoor de Huishoudschool die ze in Sevenum had opgestart.

In 1964 nam zr. Anne Lemmen, de derde lerares N XIX, de taak van directrice over tot 1982. Op een gegeven moment was de huishoudschool over 5 lokaties verspreid. In 1969 kwam de bouwvergunning af voor de nieuwe huishoudschool “De Rieth”’ in De Breuken. In 1980 kwam er een samenwerking tot stand met de school “De Hulster “ in Venlo. Voor zr. Anne het moment om de leiding over te dragen aan de dhr. Gubbels. Als adjunct ging ze verder met de inzet van al haar krachten en talenten. Ze had in al die jaren de school een gedegen fundament gegeven waarin sfeer en orde heerste en iedereen zich thuis voelde. Talloze oud-leerlingen kwamen in 1982 naar de receptie om afscheid te nemen en haar te danken voor de steun die zr. Anne aan hen in moeilijke omstandigheden had geboden. Het scholencomplex is na de fusie met “De Hulster” overgegaan naar de Vijverhofschool voor leerlingen met een beperking. Het is jammer dat het huishoudonderwijs uit het beeld verdwenen is.
 Huishoudschool  Sevenum  “Virgo Regina”.

  

In Sevenum waren er vanaf  het begin in 1877 pensiongasten en wezen en halfwezen. Van die kinderen bleven uiteindelijk ouderwordende meisjes over die huishoudelijke bezigheden verrichtten in het steeds groter wordende klooster, pension en bijbehorende scholen. Handwerklessen werden voor deze meisjes al rond 1920 georganiseerd. Geleidelijk aan groeide daaruit het verlangen naar huishoudonderwijs. In 1952 werd de laatste koe verkocht en de stal met nog andere ruimtes omgebouwd tot internaat voor de huishoudleerlingen. De schuur werd strijkkamer en een gedeelte van de hooizolder werd naaikamer met de zolder van de H.Hartschool die ook ruimte bood. In 1953 werd de huishoudschool overgenomen door de zusters. De directrice mejuffrouw Theelen trad in het huwelijk en zuster Anne, als pas geslaagde lerares, nam de leiding over.
In maart 1956 werd er een begin gemaakt met de bouw van een nieuwe huishoudschool. Daarvoor was door de gemeente al eerder een stuk grond van de kloostertuin aangekocht. In 1958 werd de nieuwe huishoudschool in gebruik genomen. Een hele verbetering. Tot die tijd hadden zr. Anne met haar team en de leerlingen zich moeten behelpen in primitieve omstandigheden. In december werd de school officieel geopend en onder veel belangstelling ingezegend.
In februari 1960 werd er een driedaagse retraite gegeven door pater Govaert voor 29 moeders uit Sevenum en enkele pensiongasten. Voor de middagmaaltijd zorgden de leerlingen van de huishoudschool  met koken, opdienen en de afwas. Daarnaast werden er aparte cursussen voor boerinnen gegeven zoals koken, bakken, knippen en naaien, lessen voor diabetici, zoutloos dieet en naaien voor gevorderden.  Voor de primairen en assistenten werden excursies georganiseerd naar Rotterdam, Scheveningen, de Efteling, Heilige Landstichting, Openluchtmuseum Arnhem, Het Loo in Apeldoorn en de Solafabrieken in Zeist..Ook Parijs, Keulen, Luxemburg  en Kopenhagen werden bezocht. Voor de culturele vorming was er een schoolconcert  in Horst, en meerdere operettes in München-Gladbach. Met Kerstmis verzorgden de leerlingen een Kerstspel met zang en toneel voor de bewoners van het bejaardenhuis.
Van 1960– 1964  kwam zr. Reinera het team versterken voor de naaivakken. Bij haar vertrek naar Aruba zongen de leerlingen van de huishoudschool in de Eucharistieviering en bij de receptie. In 1963 verzorgden de leerlingen een tentoonstelling met creaties uit de keuken,  de naaiklas, de handwerk- handenarbeidlessen en verder ‘sprokkelwerk’ waarbij de door de natuur gevormde houtvormen de moeite waard waren om te bekijken. Van verschillende kloosters, Tegelen, Steyl, Spekholzerheide, Horst- America en Venray  kwamen zusters op bezoek. Lierop was vertegenwoordigd met 2 klassen huishoudleerlingen. Ook de nieuwbouw van het bejaardenhuis werd bij deze gelegenheid ter bezichtiging opengesteld.
In 1964 werd zr. Anne overgeplaatst naar de Huishoudschool in Tegelen. Haar plaats werd ingenomen door zr. Engelhardis. In 1966 werd gestart met een Mater Amabilischool met 33 leerlingen. In 1970 toen zr. Engelhardis haar pensioengerechtigde leeftijd had bereikt ,was ze ook bijna 40 jaar in het onderwijs en zij ontving de versierselen van de Koninklijke onderscheiding: Ridder van Oranje Nassau, voor de belangrijke scheppende rol die zij had gespeeld bij de vernieuwingen op het gebied van onderwijs. Met liefde en zorg had ze zich ingezet voor met name de zwakkeren onder de jongeren. In 1971 verhuisde zuster Engelhardis naar Horst- America en kwam het huishoudonderwijs weer in handen van leken.

 

Providentia Huishoudschool Aruba.

In 1962 slaagde Zr. Henrica voor lerares N XII in Roermond. Daar er aansluitend geen plek was binnen onze 4 huishoudscholen in Nederland kwam zij voor toezicht bij de interne huishoudleerlingen in Lierop terecht. Nog geen half jaar later werd zij gevraagd om Zr. Henrita te gaan helpen op Aruba. Zij was daar in 1959 gestart met een huishoudschool en zou in 1965 voor een half jaar verlof naar Nederland gaan. Zuster Henrica zou dan geacclimatiseerd zijn en de school kunnen overnemen. In de aanloop daar naartoe volgde ze nog een tropencursus in Deventer en aan het Tropeninstituut in Amsterdam.

Zr. Henrita had al een school met 3 klaslokalen ingericht en werd bijgestaan door zr.  Josephine voor de naaldvakken en zr. Immolata voor de AVO vakken. Het eerste jaar werd zr. Henrica op weg geholpen door zr. Henrita om in te groeien in het onderwijs.

 

De eerste kooklessen met panbati en  funchi, plaatsvervangers van onze aardappelen, liet zr. Henrica door de leerlingen demonstreren, zo deed zij dat ook met andere typisch Arubaanse gerechten. Het was vaak improviseren. Ook bij het bakken kwam je vanzelf tot de ontdekking dat koekjesdeeg met boter en met de hand gekneed niets is voor de tropen. In het tweede jaar organiseerde zij een kookles waar elke leerling een recept van thuis meebracht, dat omgezet werd naar een eenpersoonsportie.Ze volgde de bereidingswijze en proefde elk gerecht. Daaruit sorteerde ze een aantal recepten die in de loop van het jaar klassikaal werden bereid. Daar de school geen kookboekjes had, werden alle recepten verzameld in een schrift. Geleidelijk aan werd dat ons kookboekje dat naar de drukkerij ging, zodat de huishoudschool daarover kon beschikken. Zo gebeurde dat ook met de huishoudvakken, voedingsleer en receptenleer, aangepast aan de cultuur, producten en gewoonteh van het volk. Er waren nog 2 huishoudscholen op Aruba, waar de directieleden onderling contact hadden, maar ieder produceerde op haar eigen manier toepasselijk materiaal. Natuurlijk brachten we Westerse gewoonten in het leerplan in, zoals het gebruik van dweilen i.p.v. de vieze moppen waarmee je niet in de hoekjes kon komen en die buiten gezet, direct onder de kakkerlakken zaten. Als school waren we zover dat de dweilen ook op Aruba te koop waren. De verbazing steeg ten top toen zr. Henrica in 1969 de moppenkraam tegen kwam en nog wel in het ziekenhuis, zij het op een wat hygiënischer manier.

 In 1965 kregen we van de EU, Brussel,  een nieuwe huishoudschool met inventaris. Dat was een grote vooruitgang. Met 2 praktijklokalen voor koken en huishoudlessen, 2 voor de naaldvakken en 2 voor het AVO. Het aantal leerlingen steeg jaarlijks en we hadden leerlingen voor primair onderwijs, assistenten en voor de vormingsklas. Van de Vormingsklas hebben verschillende leerlingen in Nederland de Leraressenopleiding N XII behaald en werden later op Aruba aangesteld.

  In de jaren 1965 – 1970 organiseerde de Olieraffinaderij  ‘De Lago’  jaarlijks een Sciences Fair waar scholen met groepen of individuele leerlingen aan konden deelnemen. De projecten door de leerlingen gemaakt, werden tentoongesteld en door een jury beoordeeld. Onze dames van de Vormingsklas deden daar ook aan mee. Twee jaar op  rij mochten zij de eerste prijs ontvangen o.a. voor de verbouwing van een Arubaanse woning met aangepaste huisvesting en voor het Voedselprogram a.h.v van de Schijf van vijf voor alle levensfasen.

 

 

Toen Zr. Henrica in 1974 voor een bestuursfunctie naar Nederland werd geroepen is de school met eigen Arubaanse leerkrachten verder gegaan. En later gefuseerd met de technische school, waarmee ook het onderwijs een andere invulling en karakter kreeg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
terug Ga terug
   
   
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >