Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
Ons Erfgoed
 
 
   
Termen en gebruiken  
   

Inleiding:Termen en gebruiken die vooral in de kloosters aan bod kwamen:

 
   

 

Termen en gebruiken
 
1.recollectiedagen
Recollectiedagen waren maandelijkse stille dagen. Ze duurden van zaterdagmiddag tot zondag na de middag. Behalve het strenge stilzwijgen was er een gewetensonderzoek en hield men een schriftelijke terugblik op de voorbije maand. Bij het sluiten van de vernieuwing werd het Te Deum gebeden. De vernieuwing hield in dat men weer begon met een schone lei.
2.nachtelijke aanbidding
Dit ging uit van het bisdom en alle congregaties deden eraan mee. De aanbidding moest doorlopen en de tijden waarop men aan de beurt was, werden doorgegeven. Bij de nachtelijke aanbidding loste men elkaar na  1 uur af. Steeds baden dan gedurende die nacht 2 zusters in de kapel; eeuwigdurende aanbidding werd dit genoemd.
3. recreatiedag
Recreatiedagen waren dagen waarop het normale stilzwijgen niet hoefde te worden gehouden. Op de recreatiedagen hield men nog wel tot 10 uur het gewone stilzwijgen, maar daarna mocht men gewoon praten.
Recreatiedagen werden gegeven door de overste of de bisschop en wel bij feesten en bijzondere gelegenheden.
Op dagen van het gewone stilzwijgen gaf de overste aan tafel soms ook wel gelegenheid om te praten als daar een aanleiding toe was.
4.constituties
De constituties zijn voorschriften en bepalingen voor de hele congregatie. Ze zijn goedgekeurd door Rome of door het bisdom. Men verplicht zich volgens de geest en de inhoud van deze constituties het leven telkens opnieuw vorm en richting te geven.
5.postulaat en noviciaat
Het kloosterleven begint met de opname in het postulaat, de tijd van de eerste voorbereiding en inleiding op het religieuze leven. De postulant en de congregatie leren elkaar wederkerig kennen en er komt een grotere duidelijkheid omtrent de roeping tot het religieuze leven. De duur van het postulaat is
½ of één jaar. Het noviciaat volgt op het postulaat en duurt
2 jaar.
Het noviciaat beoogt het geloofsleven te verdiepen; ook werd de novice vertrouwd maken met de geest en het werk van de congregatie. Gedurende de tijd van het noviciaat kan de novice echter ook zelf de beslissing nemen de congregatie te verlaten.De overgang van postulaat naar noviciaat was een feestelijke gebeurtenis. De postulant ontving daarbij de eigenlijke kloosterkleding. Als voorbereiding op de geloften ging men 10 maanden wonen in een van de huizen van de
congregatie; het was om ervaringen op te doen.
6.brevier
Door het gemeenschappelijk bidden van het officie, het brevier, ook "getijdenboek" genoemd, neemt men deel aan het officiële gebed van de kerk. Het brevier is het gebedenboek voor priesters en kloosterlingen, waarin psalmen, gebeden en geestelijke liederen staan en waarin ook levensbeschrijvingen zijn opgenomen van de heiligen voor iedere dag.
7.rozenhoedje en rozenkrans
Vijf maal Eer aan de Vader, vijf maal Onze Vader en vijf maal 10 Weesgegroeten vorm( d)en het rozenhoedje, wat dagelijks gebeden werd, ook in de gezinnen. Je kon dat naar believen in de kapel of b. v. in de tuin doen.
Drie rozenhoedjes vorm( d)en samen een rozenkrans.
Bij het bidden van de "tientjes" van het rozenhoedje en de rozenkrans werden "geheimen" overwogen, de blijde, droevige en glorievolle geheimen:
De blijde geheimen:
1.De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
2.Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
3.Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.
4.Jezus wordt in de tempel opgedragen.
5.Jezus wordt in de tempel wedergevonden.
De droevige geheimen:
1.Jezus bidt in doodsangsttot zijn hemelse Vader.
2.Jezus wordt gegeseld.
3.Jezus wordt met doornen gekroond.
4.Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
5.Jezus sterft aan het kruis.
De glorievolle geheimen:
1.Jezus verrijst uit de doden.
2.Jezus stijgt op ten Hemel.
3.De Heilige Geest daalt neder over de Apostelen.
4.Maria wordt in de Hemel opgenomen.
5.Maria wordt in de Hemel gekroond.
Onlangs zijn aan deze geheimen nog 5 nieuwe geheimen toegevoegd.
8.geloften
Door geloften bindt men zich aan de congregatie. Het zijn de geloften van armoede, maagdelijkheid en gehoorzaamheid.
Door de gelofte van armoede verplicht men zich eenvoudig te leven en zich in te zetten voor een menswaardig bestaan van alle mensen. Het gaat om verantwoord omgaan met de materie. De beleving van de soberheid bestond vroeger o.a. ook wel in het gebruik om voor het dweilen van ruwe vloeren ook wel jute zakken te gebruiken. En het gebruikte zeepsop uit het washuis werd opgevangen om er gangen mee te
schrobben. Enveloppen werden gekeerd en opnieuw gebruikt enz. Zo werd in kader van de soberheid al voor de opkomst van de milieubewegingen milieubewust omgegaan met de middelen.Tegenover die soberheid stond bv. een extra dikke appel op het feest van Elisabeth op 19 november of een mooi stuk zeep op Maria Visitatie 2 juli. Ook suiker op feestdagen en een ei voor de zwakkere zusters.
Door de gelofte van maagdelijkheid ziet men af van huwelijk en gezin. Het betekent de verbondenheid met God en de naaste; er willen zijn voor God, voor de gemeenschap en anderen, vooral ook de armen.
Door de gelofte van gehoorzaamheid wil men zich beschikbaar stellen en open staan voor de noden, in de gemeenschap en in het gemeenschappelijk zoeken naar wat God in deze tijd wil.
Door het afleggen van de geloften bond de zuster zich aan de congregatie. Ze legde de geloften eerst af voor één jaar, vervolgens nog 2 maal voor één jaar en daarna eenmaal voor 2 jaar. Na deze 5 jaar volgde de eeuwige gelofte.
Vóór het afleggen van de geloften werd een canonisch examen afgelegd bij het provinciaal bestuur, over het wel of niet toegelaten worden tot de congregatie.
9.boetetafel
Vrijdags werd er een boetetafel gehouden. Er werd dan geknield een sobere broodmaaltijd met pap en haring gebruikt. Daarnaast kon men eenmaal per maand verlof vragen om een individuele boetetafel te mogen houden. Je at dan alleen, geknield aan een afzonderlijke tafel en nederig vroeg je eten aan een medezuster.    
In een warme zomer kon het gebeuren dat er een extra boetetafel gehouden werd ter intentie van het vragen om regen. Intentie kon ook zijn het verlichten van noden van de wereld.
 10.kruisgebed
Dit gebed bestond uit 6 Onze Vaders, 6 Weesgegroeten en
6 maal Eer aan de Vader. Het was een gebed waarbij men de beide armen in Kruisvorm uitstrekte. Het werd gebeden, aansluitend aan de Kruisweg, de lijdensweg van Jezus van het rechtshuis van Pilatus naar Golgotha.
 11.een driehoekje
In geval van verplaatsing kreeg men van de Provinciale Overste een “driehoekje”, een driehoekig gevouwen briefje met daarop de nieuwe woonplaats. Kreeg men zo’n briefje, dan antwoordde men daarop “Ik dank u in gehoorzaamheid”.   
12.bezoek
Tweemaal per jaar mocht men bezoek ontvangen van de naaste familie. Zelf ging men niet bij familie op bezoek. Gelukkig is dit later veranderd, zoals er veel veranderd is in de jaren 1960/1970.
Het begon eigenlijk met bezoeken aan medezusters in de eigen congregatie. Later volgden contacten met andere congregaties en daarna kwamen de familiebezoeken en de vakantie.
De contacten met de andere congregaties namen toe. Zo waren er bijeenkomsten vanuit het Religieuzen Beraad waaraan door velen werd deelgenomen. Het ging om bezinning maar ook om ontmoeting en ontspanning.
 
 
 

 

 
   
terug Ga terug
   
   
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >